CT-undersøkelse ved angina pectoris?

Ketil Slagstad Om forfatteren
Artikkel

CT-undersøkelse av hjertet kan spare mange pasienter for invasiv koronar angiografi.

Et friskt hjerte fremstilt i farger ved hjelp av computertomografi. Foto: Science Photo Library

CT-undersøkelse av koronarkarene kan være et alternativ til invasiv koronar angiografi hos pasienter med brystsmerter, særlig der sannsynligheten for koronarsykdom er lav til middels. I en studie som nylig er publisert i tidsskriftet BMJ, ble 340 pasienter med mistenkt koronarsykdom og/eller atypiske brystsmerter med indikasjon for invasiv koronar angiografi inkludert (1). Atypisk angina ble definert som maksimalt to av tre kriterier for typisk angina, dvs. retrosternale brystsmerter, forverring ved belastning og rask lindrende effekt av hvile eller nitroglyserin. Pasientene ble randomisert til enten CT-undersøkelse eller invasiv koronar angiografi. De uten sinusrytme og med etablert koronarsykdom ble ekskludert.

Komplikasjonsraten var lav i begge gruppene. CT-undersøkelse reduserte behovet for koronar angiografi fra 100 % til 14 % og var assosiert med bedre diagnostisk utbytte (yield) av koronar angiografi, dvs. andel angiografier der obstruktiv stenose ble påvist, og liggetiden gikk ned fra 52,9 timer til 30,0 timer. Den gjennomsnittlige stråleeksponeringen var omtrent lik. Etter en median oppfølgingstid på 3,3 år var det ingen forskjell i andelen alvorlige kardiovaskulære hendelser i de to gruppene – det rammet syv av 167 pasienter i CT-gruppen og seks av 162 i angiografigruppen (justert HR 0,90; 95 % KI 0,30 – 2,69).

– Dette er en godt gjennomført studie, sier Nils Einar Kløw, som er overlege og professor ved Oslo universitetssykehus. – Den viser at pasienter med lav risiko for stenoser kan utredes med CT-koronarangiografi som alternativ til konvensjonell angiografi, med lav risiko for akutte hendelser og til lavere kostnad. En svakhet ved studien er at den er gjennomført ved kun ett senter og at bare 46 % av aktuelle pasienter ble randomisert, sier han.

– Studien er høyst relevant for norske forhold, ettersom de fleste sykehus og private røntgenlaboratorier i Norge kan foreta CT-koronarangiografi, sier Kløw, som påpeker at man må ha et system for å selektere de riktige pasientene.

Anbefalte artikler