Den døende pasienten – en investering verd?

Siri Hagen Brelin Om forfatteren
Artikkel

Rønsen, Astrid

Jakobsen, Rita

Å fullføre et liv

Omsorg for døende og de som står nær. 223 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 329

ISBN 978-82-05-47219-8

Å fullføre et liv dreier seg om palliativ omsorg på pasientens og familiens premisser. Forfatterne bruker fortellingens kraft som læringsbasis for økt innsikt i møter med mennesker i siste del av livet. Gjennom flere fortellinger møter vi pasienter, pårørende og hjelpere i krevende situasjoner. Den narrative tilnærmingen bidrar til visualisering av og nærhet til temaet. Derigjennom synliggjøres nødvendigheten av at hjelperen blir berørt av pasienten og dennes situasjon for å kunne gjøre en god jobb. Siste del vies spørsmål omkring organisering av omsorgen for alvorlig syke og døende i Norge sammenlignet med i andre land.

Formen er sakprosa, og forfatterne beskriver en tilsynelatende og erkjentlig virkeligheten i fortellings form. De påfølgende analysene av fortellingene fungerer som læringsbudskap med tette henvisninger til annen litteratur til støtte for egne betraktninger. Boken krever mye av leseren konsentrasjonsmessig. I tillegg er den krevende emosjonelt, idet leseren må forholde seg inngående til sårbarheten og smerten som beskrives. Dessverre skjemmes den av forstyrrende skrivefeil – både manglende ord og ortografiske feil. Det er synd, for forfatterne mestrer fortellingens kunst meget godt, og budskapet er viktig.

Medisinske betraktninger og medikamentell behandling er ikke tema. Det er hjelperen som terapeutisk middel som står sentralt. For en palliativmedisiner kan dette fremstå som noe amputert. Men samtidig gir nettopp dette tyngde til betydningen av personlig engasjement og investering i pasienten, helt sentrale elementer vi kan frykte kan komme til å mangle under vår tids vektlegging av dokumentasjon og prosedyre. Slik sett er dette frydefull lesning, om enn krevende. Å fullføre et liv innehar også originalitet i det at leseren forhåpentlig blir «vekket» til å se på vanlige hendelser med nye øyne.

Astrid Rønsen og Rita Jakobsen er henholdsvis sykepleier/førstelektor og førsteamanuensis med lang fartstid i palliativt arbeid og utdanning. Astrid Rønsen er også leder for stiftelsen Hospiceforum Norge. Dette gjenspeiles i siste del, som dreier seg om organisering av palliativt arbeid her i landet. Synspunktene her er preget av hennes posisjon som leder for stiftelsen og kunne godt vært mer nyansert, som sakprosa betraktet.

Forfatterne har ønsket å sette ord på ulike utfordringer omsorgsutøvere i palliasjon kan komme til å møte samt gi et innblikk i situasjonsforståelse og atferd. Dette synes jeg de har lyktes godt med. Å fullføre et liv er aktuell for alle som arbeider med mennesker i siste fase av livet. I tillegg bør den leses med ettertenksomhet av studenter i medisin, sykepleie og andre helse- og sosialfag og deres lærere.

Anbefalte artikler