Nya avdelningsronden

Fredrik Bååthe Om forfatteren
Artikkel

Patientcentrerad rond gav läkare ökad professionell nöjdhet, men också nya utmaningar.

Illustrasjonsfoto: Thinkstock

«Increasing joy in medicine» var årets tema för the International Conference on Physician Health (ICPH). Konferansen samarrangeras av American Medical Association (AMA), British Medical Association (BMA) och Canadian Medical Association (CMA).

Här summeras resultatet från en studie som presenterades på konferensen, en studie med fokus på svenska läkares erfarenheter av att arbeta i en patient-centrerad och team-baserad rond på en medicinsk vårdavdelning (1).

Att ronda är en mycket gammal tradition inom sjukhusvården, men det finns mycket sparsamt med vetenskapliga studier om att utveckla ronden. I The Lancet vill man ändra detta (2): «Naturally, as medical practice has changed over the years, the 21 st Century ward round will need modification.»

Vi gavs alltså möjlighet att studera erfarenheter av att arbeta i en modifierad rond. Vi studerade läkarnas erfarenheter av den nya ronden genom att göra semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades av en tvärprofessionell forskargrupp.

Läkarna beskrev hur relationen mellan läkare och patient utvecklades som en konsekvens av att den nya strukturen förändrade den traditionella fysiska positionen av överordning och underordning. Tidigare fördes rondsamtal oftast med patienten liggande och läkare stående runt sängen. I nya ronden träffade patienten överläkare, underläkare, sjuksköterska och undersköterska i ett separat rum där alla hade varsin stol.

Läkare erfor att den mindre hierarkiska relationen till patienten, kombinerat med att arbeta i ett multiprofessionellt team, bidrog till mer välgrundade medicinska beslut, färre följdfrågor från patienter och anhöriga samt ökad upplevelse av professionellt självförverkligande.

Samtidigt uttryckte läkare att den nya ronden utmanade delar av deras professionella identitet. Den nya, mer strukturerade ronden reducerade läkares autonomi, och en del läkare upplevde en ny oönskad risk att exponera eventuella kunskapsbrister inför patient och medarbetare i arbetslaget. Dessa negativa erfarenheter från aktuell rondutveckling har vidare studerats, och resultatet finns publicerat (3).

En central slutsats från studien är att läkare upplevde ökad professionell nöjdhet av att arbeta i en patientcentrerad och teambaserad rondstruktur, med andra ord «increased joy in medicine». Samtidigt pekar studien på att chefer, eller andra som arbetar med vårdens utveckling, behöver ta till sig att det även vid «lyckade utvecklingsarbeten» finns utmaningar som behöver förstås och hanteras.

Det finns en film som visar nya ronden: https://www.youtube.com/watch?v­o4uD4stBtZo

Anbefalte artikler