Se artikkelen og kommentarene

Re: Diskriminering er sjelden en gyllen middelvei

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 18/2016 hadde J. Bjørke-Bertheussen og M.A. Weibell en kronikk om elektronisk tilgang til psykiatrisk journal for pasienter. De fikk svar av M. Storvik i nr. 21/2016. Forfatterne kommer her med et tilsvar.

  Vi takker for kommentaren fra Marius Storvik vedrørende problemer knyttet til elektronisk pasientjournal (1). Vi kjenner oss imidlertid ikke igjen i kritikken.

  Som vi utdyper i vårt tilsvar til Eva Cathrine Backer, er det nå avklart at i Helse Vest er tilbudet om elektronisk tilgang til journal et servicetilbud for pasientene. Det foreligger således ingen rett til klage.

  Vi stiller oss ikke bak noen form for diskriminering av pasienter. Våre innspill går heller ikke på tvers av loven om at pasienten eier sin egen journal. Det er ikke kommet noen lovendringer som tilsier at elektronisk tilgang er lovfestet, og pasientenes rettigheter er således ivaretatt, slik den har vært siden loven ble innført.

  Generelt sett kan det være vanskelig å sidestille psykisk helsevern og somatiske problemstillinger. Vi understreker at vi ikke har uttalt at vi ønsker å sperre elektronisk tilgang for alle personer med psykisk sykdom. Bekymringene vi tar for oss gjelder en svært liten gruppe pasienter, og ikke på gruppenivå. Endringene vi har bedt om ville åpnet opp for individuelle vurderinger av den enkelte behandler. I tillegg ba vi om sperring i begrensede tidsperioder, for eksempel under akutt rus eller akutt psykose i de aller fleste tilfellene.

  Ett av poengene vi ønsket å få fram i kronikken var at vi må ivareta sårbare grupper. Vi er uenige i at dette er diskriminering. Vi ønsker det beste for pasienten, og dette inkluderer å vurdere hvorvidt tilgang hjemmefra i egen stue uten å bli tilbudt konsultasjon med helsepersonell for oppklaring og gjennomgang er fordelaktig. Hos enkelte pasienter med kognitive problemer tenker vi at elektronisk tilgang kan føre til misforståelser og økt symptomtrykk. I tillegg åpner det opp for utnyttelse i en annen grad enn når en må etterspørre egen journal skriftlig og gå og hente den på sykehuset. Elektronisk journal bringer med seg mange fordeler, men vi har ønsket å rette oppmerksomheten mot at også ulempene må vurderes.

  Vi er uenige i at helsegevinst ikke har vært et av formålene med journalinnsyn. Nettopp helsegevinst har vært et av formålene med å innføre dette i Helse Vest. Gjennom bedret kommunikasjon mellom helsevesen og pasient tenker en seg at kvaliteten på helsetjenester økes. Vi håper at punktene ovenfor er oppklarende for Storvik.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media