Usikker nytte for norske medisinstudenter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bartholdy, Kim

  Kallesøe, Jane

  Klinikbogen

  2. utg. 345 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2016. Pris DKK 400

  ISBN 978-87-7749-848-0

  Denne utgivelsen skal gi medisinstudenter kunnskap og gode tips om kliniske undersøkelser samt anamneseopptak. Den er i lommeformat, 345 sider, rikt illustrert og med mange informative tabeller og bokser. Det er 26 kapitler. De seks første omhandler kommunikasjon, journalopptak og mer allmenne symptomer. I de neste 14 kapitlene beskrives symptomer og objektive undersøkelser av ulike organer. Ett kapittel omhandler psykiatriske symptomer og objektive psykiatriske vurderinger.

  Det er få kliniske ferdigheter som omtales, og EKG-taking, blærekateterisering og venepunksjon er blant disse. De fleste ferdigheter er nær knyttet opp mot kliniske undersøkelser. Det er litt overraskende at hjerte-lunge-redning ikke er omtalt, heller ikke hvordan man etablerer frie luftveier, legger ned svelgtube og munn-til-maske-ventilasjon. Derimot omtales prosedyrer for bruk av larynxmaske og intubering. Noen av prosedyrene som nevnes, som intubering og spinalpunksjon, er det ikke forventet at våre studenter kan utføre på egen hånd i studietiden, det skjer kun under veiledning eller eventuelt på dukke/fantom. Man ville ha tjent på å ta inn flere praktiske prosedyrer som er en naturlig del av den kliniske undersøkelsen, eksempelvis blodtrykksmåling, urinundersøkelse, inkludert mikroskopi, å lage blodutstryk, ta baketeriologiske prøver, undersøke for blod i avføring og aseptiske metoder, det være seg i mottak, på poliklinikk eller i sengepost.

  Boken er lettlest – og jeg oppfatter at språket er godt, til tross for manglende detaljkunnskap om dansk. Teksten skulle være helt uproblematisk for norske studenter. Den er god og nøyaktig, det er nyttige figurer, og layouten er bra. Det er mange gode tips vedrørende kommunikasjon mellom pasient og lege, mellom lege og øvrig helsepersonell og, ikke minst, hvordan viktig pasientinformasjon overføres mellom helsepersonell.

  Det mest positive er at de kliniske undersøkelsene i ulike fag er samlet mellom to permer – og på et nivå velegnet for studenter. Forfatterne antyder at den kan være oppslagsbok for yngre leger – det er jeg i tvil om. Jeg håper kunnskapsnivået og ferdighetene hos nyutdannede leger er såpass gode at det ikke er nødvendig – mer avansert kunnskap kan søkes andre steder.

  Jeg er i tvil om jeg skal anbefale Klinikbogen selv om den har et fint formål – jeg er usikker på nytten for vår medisinstudenter. Det er muligens noen som vil føle et behov for en slik bok. Prisen er høy. Anskaffelsen bør i tilfelle skje tidlig i studieforløpet. Norske legestudenter møter tidlig klinisk propedeutikkundervisning, og det finnes både hefter og lærebøker i klinisk propedeutikk tilgjengelig samt norske og engelskspråklige e-læringsressurser i undersøkelsesteknikk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media