Humant antistoff mot Alzheimers sykdom?

Kari Tveito Om forfatteren

Et nytt humant antistoff, adacanumab, kan fjerne amyloide plakk i hjernen hos pasienter med tidlig Alzheimers sykdom.

Farget MR-skann av koronal seksjon av hjerne og hjernestamme (nederst til venstre) hos en pasient med Alzheimers sykdom viser plakk i høyre hippocampus. Illustrasjon: Science Photo Library

Ved Alzheimers sykdom dannes større mengder β-amyloide plakk i hjernen. Forskere tror det kan være en sammenheng mellom plakkdanning og utvikling av kognitiv svikt ved sykdommen.

I en amerikansk studie som nylig er publisert i tidsskriftet Nature (1), ble 165 pasienter med tidlig Alzheimers sykdom og påvisbare plakk i hjernen randomisert til månedlige intravenøse infusjoner med adacanumab, som er et humant antistoff mot β-amyloid plakk. Tre behandlingsgrupper fikk adacanumab i ulike doser og én gruppe fikk placebo. Adacanumab reduserte mengden plakk signifikant i alle behandlingsgruppene (p < 0,001). Både behandlingslengde og dose var positivt assosiert med plakkreduksjon. Etter ett år var det en tendens til mindre klinisk progrediering i de behandlede gruppene sammenlignet med placebogruppen, men studien var ikke designet for å kunne si noe om de kliniske endringene var statistisk signifikante.

– Resultatene i denne studien er meget interessante, sier Laurence Bindoff, som er professor ved Universitetet i Bergen og overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. – Studien er godt gjennomført og viser at adacanumab bidrar til å fjerne plakk i hjernen hos mennesker som i dyreforsøk, sier han.

– Studien gir støtte til hypotesen om at amyloide avleiringer er en viktig årsak til sykdomsprogredieringen ved Alzheimers sykdom. Det er likevel for tidlig å si noe om den kliniske betydningen av adacanumabbehandling. Antistoffet må testes ut i større studier for å se om den kliniske effekten er signifikant og om en eventuell behandlingseffekt holder seg over tid.

1

Sevigny J, Chiao P, Bussière T et al. The antibody aducanumab reduces Aβ plaques in Alzheimer’s disease. Nature 2016; 537: 50 – 6. [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Andreas Wahl Blomkvist

Ifølge nyhetsartikkelen i Tidsskriftet om et nytt humant antistoff mot Alzheimers sykdom omtales navnet på antistoffet som "adacanumab". Det samme gjør bloggen til The Alzheimer Site (1). Den refererte studien, som nyhetsartikkelen viser til, bruker derimot navnet "aducanumab" (2). Det samme gjengis andre steder, for eksempel BBC (3). Er det en feil fra Tidsskriftet sin side, eller er det snakk om et alternativt navn eller en oversettelse?

Kari Tveito

Takk for tilbakemelding på artikkelen. Her har det beklageligvis sneket seg inn en feil. Det korrekte navnet på antistoffet brukt i studien er "aducanumab", ikke "adacanumab".

Anbefalte artikler