Fører streng alkoholpolitikk til mindre sykdom?

Ketil Slagstad Om forfatteren
Artikkel

Er det sammenheng mellom folkehelsepolitikk, alkoholkonsum og hjertesykdom? En studie fra Texas tyder på det.

The Drunkard’s Progress. From the first glass to the grave. Litografi fra 1846. Wikimedia Commons

Sammenhengen mellom alkohol og hjertesykdom er blitt undersøkt i en rekke tidligere studier, men én svakhet ved disse har vært at de har vært basert på selvrapportert alkoholinntak. Da kan det være vanskelig å kontrollere for konfunderende faktorer.

I en ny studie som nylig er publisert i tidsskriftet BMJ, ble over 1,1 million pasienter i staten Texas i USA fulgt i over fem år fra 2005 (1). Pasientene ble klassifisert i to grupper ut fra bosted – fylker (counties) med liberal alkoholpolitikk og fylker med streng politikk. I områder med liberal alkoholpolitikk var det økt forekomst (oddsratio 1,05; 95 % KI 1,01 – 1,09) og insidens (hasardratio 1,07; 95 % KI 1,01 – 1,13) av atrieflimmer, lavere prevalens (OR 0,83; 95 % KI 0,79 – 0,87) og insidens (HR 0,91; 95 % KI 0,87 – 0,99) av hjerteinfarkt og lavere prevalens (OR 0,87; 95 % KI 0,84 – 0,90) av hjertesvikt. I områder som gjennomgikk lovskifte fra streng til liberal politikk i observasjonstiden, var det høyere insidens av alkoholmisbruk, alkoholisk leversykdom, atrieflimmer og hjertesvikt, men ingen forskjell i hjerteinfarkt.

– Denne studien er viktig fordi den utfyller kunnskapsgrunnlaget om årsakssammenhengen mellom alkoholforbruk og hjerte- og karsykdommer, sier Øyvind Næss, som er lege og forsker ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo. – Man studerer en intervensjon som er relevant i denne sammenheng, nemlig lovregulering, sier han. Studien gir indikasjoner på økt forekomst av alkoholmisbruk og leverskader i områder der lovgivningen blir liberalisert.

– Studien passer inn i en ny trend hvor man ønsker å bruke såkalt naturlige eksperimenter på områder hvor det er vanskelig å gjøre randomiserte forsøk og der det fortsatt er usikkerhet ut fra observasjonsstudier, sier Næss, som understreker at forholdene i Texas er svært annerledes enn i Norge. – Det mest relevante for Norge er kanskje hva som kan skje med sykdomsforekomsten i populasjoner der lovgivningen blir liberalisert raskt, sier han.

Anbefalte artikler