Re: MR-undersøkelser ved multippel sklerose

Bjørn Einar Nielssen Om forfatteren
Artikkel

Takk for svar fra forfatteren på min kommentar. Vi er altså enige om at gadoliniumkontrast ikke skal gis uten en god indikasjon, da det er flere risikoer forbundet med dette. Problemet er at dette ikke fremkommer i kronikken, der man anbefaler intravenøs kontrast til alle pasienter ved rutinemessige kontroller.

De aller fleste tilkomne lesjoner vil ved en kontroll påvises med FLAIR-sekvenser. Dersom klinisk tilstand tilsier det, eller det er viktig for behandlingen om lesjonene er nyere enn 6 – 8 uker, kan intravenøs kontrast være nyttig. Ellers er det sjelden nødvendig å gi gadolinium ved rutinemessige kontroller av pasienter med multippel sklerose. I tillegg til tidligere nevnte toksiske effekter og risiko for allergiske reaksjoner er intravenøs kontrast ikke sjelden forbundet med andre bivirkninger (2), og tiden i MR-maskinen forlenges.

Retningslinjer for denne pasientgruppen bør gi klare begrunnelser for når intravenøs kontrast er nødvendig ved rutinekontroller, men også fraråde kontrastbruk når nytteverdien ikke rettferdiggjør risiko ved bruk av gadoliniumkontrast.

Anbefalte artikler