God dansk lærebok i pediatri

Bernward Zeller Om forfatteren
Artikkel

Lissauer, Tom

Clayden, Graham

Pædiatri

2. utg. 563 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2016. Pris DKK 930

ISBN 978-87-7749-724-7

Dette er en ny og revidert utgave av den danske læreboken i pediatri. Boken er en oversettelse av Illustrated Textbook of Paediatrics ved Tom Lissauer og Graham Clayden. Den er bearbeidet for danske forhold av Ulrikka Nygaard og Kjeld Schmiegelow. Målgruppen er først og fremst medisinstudenter og leger i utdanningsstillinger i barnesykdommer, men også leger og annet helsepersonell som har kontakt med barn.

Boken har et stort omfang og dekker alle aspekter av pediatrien, inkludert anamnese og undersøkelse, barnets normale utvikling, utviklingsforstyrrelser og sykdomstilstander. Det er også kapitler om barne- og ungdomspsykiatri samt smertetilstander, den vanskelige samtalen og etiske spørsmål. Et kapittel gir en kort innføring i genetikk og syndromer. Et eget kapittel er viet ungdomsmedisin, noe som er interessant sett fra et norsk ståsted, siden de fleste norske barneavdelinger nettopp har hevet (eller er i ferd med å heve) aldersgrensen til 18 år.

De 28 kapitlene er delt inn i mange temaer. Innholdsfortegnelsen lister opp kun hovedkapitlene, noe som kan være en ulempe, men det oppveies langt på vei av et omfattende stikkordregister. Oppbyggingen av stoffet er systematisk, og teksten er rikholdig supplert med tabeller, diagrammer, tegninger og fotografier. Spesielt nyttig er «resymé-rammer», hvor kjernebudskapet blir sammenfattet i få setninger. Dette er dessverre ikke gjennomført konsekvent, for eksempel mangler hele revmatologikapitlet et resymé. Layouten oppleves delvis som noe overlesset, litt mer «luft» hadde vært en optisk lettelse for leseren.

Den økende graden av subspesialisering innen pediatrien gjør det umulig at en eller få forfattere kan dekke alle fagområdene tilfredsstillende selv. De danske redaktørene har valgt å kvalitetssikre de enkelte kapitlene ved hjelp av svært kompetente fagfolk, over 40 totalt. Mitt generelle inntrykk supplert med stikkprøver fra mine egne interessefelt og fagområder er at boken holder høy faglig standard.

Etter min mening kan boken uten forbehold anbefales for medisinstudenter og leger under utdanning til barnelege. Den er tilpasset danske forhold og ligger dermed nærmere den norske virkeligheten enn engelskspråklige lærebøker. Noen vil føle at omfanget er i meste laget, men det store antallet tabeller og figurer gjør den lettlest. Jeg mener at også allmennleger og annet helsepersonell som har befatning med barn vil kunne ha stor nytte av boken, og da kanskje mest som oppslagsverk. Tabellene og spesielt rammene med resymeer gjør det mulig å skaffe seg et raskt overblikk over tilstander og temaer man ønsker belyst.

Anbefalte artikler