Skoliosescreening anbefales for jenter

Raphael Adobor Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1027

I omtalen av Adobors doktoravhandling skal «juvenil idiopatisk skoliose» erstattes av «adolescent idiopatisk skoliose». Det skal altså i første avsnitt stå: Adolescent idiopatisk skoliose er den vanligste ryggskjevheten hos barn. Og i siste avsnitt: Funnene i mitt doktorarbeid har bidratt til økt kunnskap om oppdagelse, forekomst og behandling av adolescent idiopatisk skoliose.

Vi beklager feilen. Den er rettet på nett.

Anbefalte artikler