Eldre med falltendens

Marte Rognstad Mellingsæter Om forfatteren
Artikkel

Ortostatisme, polyfarmasi og karotid sinussynkope er vanlig hos eldre som faller. En av fem friske eldre opplevde ortostatisk intoleranse ved vippetest, og vi fant lavere ortostatisk toleranse hos friske menn.

Marte Rognstad Mellingsæter. Foto: Rita Romskaug

Fall hos eldre er vanlig. Det er ofte mange og sammensatte årsaker. Synkope presenterer seg som uforklarte fall hos én av fire. Autonom kretsløpsregulering hos eldre er dårligere kartlagt enn hos yngre.

Vi etablerte en fallpoliklinikk ved Oslo universitetssykehus, hvor man tilbyr tverrfaglig og multifaktoriell undersøkelse av eldre med fall og ustøhet. Snittalder var 82 år. Ved siden av redusert styrke og balanse og polyfarmasi var ortostatisme, vitamin D-mangel og karotid sinussynkope de vanligste risikofaktorene. I noen mindre, sammenlignende studier undersøkte vi friske, umedisinerte eldre (snittalder 71 år), med vippetest og kartla ulike kretsløpsvariabler inkludert hjertefrekvensvariabilitet. Vi fant lavere ortostatisk toleranse hos friske menn enn kvinner, og funnene tyder på forskjeller i autonom regulering av perifer karmotstand. Vi studerte også eldre birkebeinere og fant at de hadde tendens til bedre ortostatisk toleranse sammenlignet med friske menn. Dette synes å ha sammenheng med sterkere parasympatisk kontroll og økt blodvolum.

En tverrfaglig undersøkelse av eldre som faller, kan avdekke potensielt kurerbare årsaker som karotid sinussynkope. I tillegg identifiseres sammensatte årsaker som bør føre til individualisert og målrettet intervensjon for å redusere fallrisiko. Studiene av autonom regulering er små, men kan være hypotesedannende og bidra til økt kunnskap.

Disputas

Marte Rognstad Mellingsæter disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 10.12.2015. Tittelen på avhandlingen er Risk factors and mechanisms for falls in the elderly. Findings from a falls clinic and head-up tilt tests.

Anbefalte artikler