Verdifullt supplement om lungesykdommer

Anne Hildur Henriksen Om forfatteren
Artikkel

Godtfredsen, Nina Skavlan

Nørgaard, Annette

Lungesygdomme i klinisk praksis

350 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2016. Pris DKK 340

ISBN 978-87-628-1460-8

Målgruppene for denne læreboken er yngre sykehusleger som er interessert i lungemedisin, men den kan også være aktuell for lungesykepleiere og medisinstudenter. Alle kapitlene er rikelig illustrert med tegninger og bilder, bokser med fakta og gode råd og oversiktlige tabeller som oppsummerer viktige poeng.

I tillegg til tradisjonelle kapitler om anatomi, fysiologi, utredning av symptomer, aktuelle undersøkelser og beskrivelser av de vanligste lungesykdommene, er det et kapittel om visittgang med gode råd til en uerfaren lege om hvordan man kan disponere tiden for å få jobben gjort på hverdager eller på helgevakt. Her inngår det også et avsnitt med forslag til strategi for en god samtale mellom lege og pasient. De fleste kapitlene inneholder sykehistorier som belyser typiske symptomer og funn som vil hjelpe leseren til å se sykdomsforløpet fra et pasientperspektiv.

Kapitlet om sykdomstegn og symptomer er praktisk rettet og vil være svært nyttig for en lege i akuttmottaket. Aktuelle lungeundersøkelser, indikasjoner, utføring og tolking av spirometri er kortfattet beskrevet. Det vil være nyttig også for leger i allmennpraksis. Kapitlet om invasive lungeundersøkelser inneholder en detaljert beskrivelse av prosedyren ved bronkoskopi og omtaler kort bronkioloalveolær lavage (BAL), transbronkial biopsi, endobronkial ultralydskanning, transtorakal nåleaspirasjonsbiopsi og torakoskopi. Prosedyrene pleuracentese, innleggelse av thoraxdren og pleurodese er utførlig beskrevet med gode praktiske råd om selve gjennomføringen av prosedyren. I kapitlet om bildediagnostikk beskriver forfatterne prinsippene ved utføring og tolking av røntgen thorax, og de gir en grundig og godt illustrert beskrivelse av klinisk lungeultralydskanning.

Den siste delen består av særskilte kapitler for kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), astma og allergi, astma og kols overlappingssyndrom, obstruktiv søvnapnésyndrom (OSAS), interstitielle lungesykdommer, arbeidsrelatert lungesykdom, pleurasykdommer, lungeinfeksjoner og maligne lungesykdommer. Denne delen innledes av et kapittel om palliasjon av lungekreft og kols som er skrevet av Kristoffer Marså og Peter Lange. For alle leger og sykepleiere som har behandlingsansvar for pasienter med avansert, uhelbredelig lungesykdom, er dette svært nyttig og kjærkommen lærdom med gode praktiske råd om hvordan man kan kartlegge situasjonen og lage en plan for oppfølging og behandling. Begrepet «advance care planning» (ACP) introduseres sammen med råd om hvordan man best kan kommunisere med pasient og pårørende.

Boken er et verdifullt og viktig supplement til eksisterende læreboklitteratur om lungesykdommer for denne målgruppen.

Anbefalte artikler