Nyttig om sosialmedisin og rehabilitering

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Modvig, Jens

  Jensen, Britt Toftgaard

  Nielsen, Claus Vinter

  Klinisk socialmedicin & rehabilitering

  2. utg. 311 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2016. Pris DKK 450

  ISBN 978-87-7749-851-0

  Dette er en dansk lærebok for studenter i medisin og folkehelse og for leger med sosialmedisinske oppgaver. Klinisk sosialmedisin beskrives som et fagområde som ikke kun er avhengig av leger, men også av en rekke andre profesjoner innen helse- og sosialtjenesten. Fagets formål er å bevare og utvikle kunnskap om hvordan optimal funksjonsevne kan oppnås og ivaretas til tross for sykdom og kroniske plager. Også rehabilitering er i stor grad av tverrfaglig karakter og dermed avhengig av en koordinert, helhetlig og vitenskapelig basert innsats med mange yrkesgrupper involvert.

  Boken er lettlest, og de 22 kapitlene er relativt korte. Teksten er gitt en fargerik og variert layout som gjør den attraktiv å lese. Hvert kapittel innledes med et sammendrag, og den videre teksten inneholder pasienteksempler, tabeller, figurer og fakta i bokser med blant annet lover og regler. Et fagstoff som av noen kan oppleves å være regelorientert, er dermed gjort lettere tilgjengelig for klinikere og annet helsepersonell.

  I denne læreboken beskriver man «verktøy og metoder» som gjør leger i stand til å vurdere om en pasient har behov for sosialmedisinsk bistand og rehabilitering, og hvilke tiltak som kan settes inn, i tillegg til medisinsk diagnostikk og behandling. Målet er å styrke fysisk, psykisk og sosial funksjonsevne som kan bidra til økt livskvalitet og arbeidsevne. Vanligvis trengs det samarbeid mellom en rekke profesjoner i ulike statlige, kommunale og private instanser for å oppnå et vellykket resultat.

  Forfatterne har ulik bakgrunn og kompetanse. De gir en bred og faglig solid innføring i faget sosialmedisin, som er ment å skulle hjelpe de mest vanskeligstilte i samfunnet. Én av sosialmedisinens oppgaver er funksjonsvurdering av de som er sykmeldt og trenger arbeidsrettet rehabilitering eller utredning for eventuell uføretrygd. Forfatterne beskriver metoder for funksjonsevnevurdering, den kliniske sosialmedisinske journalen, tverrfaglig samarbeid og koordinering mellom helsevesen, sosialetat og andre instanser. Både barn, unge, eldre og funksjonshemmede er viet egne kapitler. Det samme gjelder for eksempel sårbare gravide, hjemløse, innvandrere og flyktninger, i tillegg til personer med alkohol- og rusproblemer, og ofre for tortur, vold og seksualforbrytelser.

  Boken er nyttig for studenter, men kan også være av interesse for allmennleger, Nav-leger, bedriftsleger, rehabiliteringsleger, psykiatere og samfunnsmedisinere. En ulempe er at den er skrevet for danske forhold basert på dansk lovverk. Dette har likevel mange paralleller til norsk lovgivning og de metodene som kreves for å møte sosialmedisinske utfordringer i vårt eget land. Denne bredt anlagte boken understreker behovet for en ny og oppdatert lærebok også her i landet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media