God bok for alle med interesse for geriatrifaget

Bjørn Erik Neerland Om forfatteren
Artikkel

Holm, Ellen Astrid

Rønholt, Finn

Geriatri

464 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2016. Pris DKK 475

ISBN 978-87-628-1387-8

Geriatri er en danskspråklig lærebok hvor målgruppen i første rekke er leger og medisinstudenter, men også andre yrkesgrupper som jobber med geriatriske pasienter, så vel på sykehus som i primærhelsetjenesten. Det er hele 43 forfattere, hovedsakelig leger med organspesifikke spesialiteter, foruten to redaktører med spesialitet i indremedisin og geriatri. En e-nøkkel kan aktiveres for å få tilgang til en i-bok i 48 måneder.

Boken har tverrgående kapitler om gerontologi og geriatri, organspesifikke kapitler og til slutt kapitler med beskrivelse av hyppig forekommende geriatriske problemstillinger.

Den første delen omtaler spesialitetens utvikling og organisering, demografi, gerontologi, aldringsteorier og særlige kjennetegn ved den geriatriske pasient og geriatriske arbeidsmetoder. Deretter følger en rekke organspesifikke kapitler, som alle starter med en beskrivelse av normale, fysiologiske aldersforandringer, før enkelttilstander omtales.

Blant de geriatriske problemstillingene som omtales i egne kapitler, finner vi smerter, svimmelhet og fall, polyfarmasi og etiske overveielser. Demens, delirium og depresjon er omtalt samlet i et eget kapittel, mens akutt funksjonssvikt, dehydrering, ernæringssvikt og inkontinens finnes som underavsnitt i andre deler.

Boken er oversiktlig og lettlest, med fine tabeller og figurer. Teksten er noe tettpakket og kunne tjent på litt «luftigere» layout, hyppigere avsnittsoverskrifter og flere grafiske elementer. Det gis oppdatert omtale av relevante enkelttilstander, mens for eksempel akutt hjerneslag, vekttap og palliasjon er sparsomt beskrevet.

Det finnes få lærebøker i geriatri skrevet på skandinaviske språk, og det er uunngåelig å holde disse opp mot hverandre. For denne læreboken hadde jeg ønsket mer søkelys på det spesifikt geriatriske, mer om kliniske problemstillinger og symptomer slik vi møter dem hos eldre, og en bredere omtale av vurderinger og undersøkelsesmetoder brukt i geriatrifaget.

Boken er et bra supplement til den norske læreboken i geriatri (1) og koster noe mindre enn denne. Nøyer man seg derimot med én lærebok i geriatri, ville jeg gått for den norske.

Anbefalte artikler