Bjørn Erik Neerland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Erik Neerland

Marius Myrstad, Bård Reiakvam Kittang, Anette Hylen Ranhoff, Bjørn Erik Neerland, Torgeir Bruun Wyller
03.12.2020
Ved covid-19 med truende respirasjonssvikt bør verken eldre eller pasienter i sykehjem fratas muligheten til medikamentell behandling. Dokumentert effekt av medikamentell behandling og erfaringer fra...
Bjørn Erik Neerland
17.08.2020
The health of vulnerable older people is under threat from both COVID-19 and the infection control measures implemented to protect them from serious illness and death. Early in the pandemic, it...
Bjørn Erik Neerland
14.08.2020
Helsen til sårbare eldre trues både av covid-19 og av smitteverntiltakene som skal beskytte dem mot alvorlig sykdom og død. Tidlig i pandemien ble det klart at skrøpelige eldre med multisykelighet...
Bjørn Erik Neerland, Andrea Dobloug, Kristin Grotle Nore, Espen Eliasson Mikaelsen, Arve Halsen, Marc Vali Ahmed
17.04.2020
A woman in her late eighties was referred to Accident and Emergency because of acute functional decline with falls and increasing confusion. SARS-CoV-2 infection was confirmed 48 hours later. Many...
Bjørn Erik Neerland, Andrea Dobloug, Kristin Grotle Nore, Espen Eliasson Mikaelsen, Arve Halsen, Marc Vali Ahmed
09.04.2020
En kvinne i slutten av 80-årene ble henvist til legevakt på grunn av akutt funksjonssvikt med fall og økende forvirring. To døgn senere ble det påvist sars-CoV-2...
Bjørn Erik Neerland, Leiv Otto Watne, Maria Krogseth
03.04.2020
Mange av pasientene med covid-19 vil utvikle delirium. Dette gir ekstra utfordringer for helsepersonell i en allerede krevende situasjon. Vi kommer her med noen konkrete råd om håndtering av delirium...
Sigurd Evensen, Ingvild Saltvedt, Anette Hylen Ranhoff, Marius Myrstad, Christian Myrstad, Marte Mellingsæter, Marte Sofie Wang-Hansen, Bjørn Erik Neerland
25.03.2019
Delirium is an acute change in attention, awareness and cognition that arises in association with physiological changes such as illness, injuries or surgery ( Box 1 ) ( 1 ). Delirium may affect...
Sigurd Evensen, Ingvild Saltvedt, Anette Hylen Ranhoff, Marius Myrstad, Christian Myrstad, Marte Mellingsæter, Marte Sofie Wang-Hansen, Bjørn Erik Neerland
13.03.2019
Delirium er en akutt endring i oppmerksomhet, bevissthet og kognisjon som oppstår i forbindelse med fysiologiske endringer som sykdom, skader eller kirurgi ( ramme 1 ) ( 1 ). Delirium kan ramme alle...
Bjørn Erik Neerland, Maria Krogseth, Torgeir Bruun Wyller
05.03.2018
I beskrivelsen av symptomene ved delirium brukes flere engelske ord som ikke er lette å oversette til norsk. Hva skal vi kalle awareness, arousal, alertness, attention og consciousness? De fleste...
Marius Myrstad, Bjørn Erik Neerland, Guri Hagberg, Leiv Otto Watne
23.06.2017
Gamle mennesker utgjør en høy andel av dem som innlegges i sykehus. Rask vurdering av mental status i akuttmottaket er viktig der det er mistanke om sepsis eller annen akutt sykdom. Vi foreslår å...
Bjørn Erik Neerland
23.08.2016
Holm, Ellen Astrid Rønholt, Finn Geriatri 464 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2016. Pris DKK 475 ISBN 978-87-628-1387-8 Geriatri er en danskspråklig lærebok hvor målgruppen i første rekke er...
Bjørn Erik Neerland, Marc Ahmed, Leiv Otto Watne, Karen Roksund Hov, Torgeir Bruun Wyller
28.01.2014
A new tool for assessing level of consciousness may improve the diagnosis of delirium. We have translated the Observational Scale of Level of Arousal (OSLA) into Norwegian and will use it in clinical...
Bjørn Erik Neerland, Leiv Otto Watne, Torgeir Bruun Wyller
20.08.2013
Delirium, ofte kalt «akutt forvirring», kjennetegnes av raskt innsettende endringer i bevissthetsnivået, med oppmerksomhetssvikt og kognitive forstyrrelser, eventuelt også persepsjonsforstyrrelser (...
Bjørn Erik Neerland, Marc Ahmed, Leiv Otto Watne, Karen Roksund Hov, Torgeir Bruun Wyller
28.01.2014
Et nytt verktøy for vurdering av bevissthetsnivå kan bedre diagnostikken av pasienter med delirium. Vi har oversatt Observational Scale of Level of Arousal (OSLA) til norsk og vil ta den i bruk i...