Mellommenneskelige problemer hos pasienter i psykiatrisk helsevern

Espen Bjerke Om forfatteren
Artikkel

Selvrapportering av mellommenneskelige problemer før behandlingsstart kan gi viktige bidrag til diagnostikk og behandling.

Espen Bjerke. Foto: Mads Bjerke

Mellommenneskelige relasjoner har stor betydning for psykisk helse. Det best validerte psykometriske verktøyet for måling av mellommenneskelige problemer er Inventory of Interpersonal Problems (IIP-64), som består av 64 spørsmål. Det er relativt teorinøytralt og forenlig med både biologiske, kognitive, atferdsmessige og psykodynamiske teorier omkring psykiske lidelser.

I min doktorgradsavhandling har jeg undersøkt spørreskjemasvarene til nærmere 1 000 polikliniske pasienter. De fleste (57  %) sliter med problemer knyttet til lav selvhevdelse. De terapeutiske utfordringene er størst hos pasienter som har problemer med å være for dominerende, fiendtlig eller avvisende (28  %) i forhold til andre. Disse pasientene kan lett oppfattes som utakknemlige og ubehagelige og risikerer avvisning fra terapeuten.

I tillegg til mellommenneskelige problemer ble psykiske symptomer og selvbilde undersøkt, og det ble påvist spesifikke sammenhenger mellom visse typer mellommenneskelige problemer på den ene siden og visse typer symptomer og selvbilde på den annen.

I avhandlingen konkluderer jeg med at selvutfyllingsskjemaet Inventory of Interpersonal Problems er nyttig og anvendelig i poliklinisk praksis. Det gir også dimensjonale variabler som kan supplere kategorisk klinisk diagnostikk og mulighet for målinger av behandlingseffekt underveis og etter avsluttet behandling. Brukerperspektiv og kvalitetssikring er også ivaretatt gjennom mer rutinemessig bruk av selvutfyllingsskjema.

Disputas

Espen Bjerke disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 8.4. 2016. Tittelen på avhandlingen er Interpersonal problems among psychiatric outpatients. A study of interpersonal problems and their associations with symptoms and forms of self-relatedness.

Anbefalte artikler