Re: Er det trygt å føde hjemme?

Ellen Blix Om forfatteren
Artikkel

Dag Bratlid har kommentert en amerikansk studie som fant at fødsler utenfor sykehus (i fødestuer og hjemmefødsler) var forbundet med økt neonatal dødelighet og sykelighet (1, 2).

Det er flere forhold som gjør at det er vanskelig å overføre resultatene fra denne studien til Norge: For det første er fødsler i fødestuer i Norge en integrert del av det offentlige tilbudet. Hjemmefødsler er riktignok ikke en del av det offentlige tilbudet og ivaretas av privatpraktiserende jordmødre, men vi har nasjonale faglige retningslinjer for hjemmefødsler, med kriterier for seleksjon og for når overflytting til sykehus anbefales (3). Dette er ikke tilfellet i USA hvor fødsler utenfor sykehus ikke er en integrert del av helsetilbudet, og hvor det kan være vanskelig å overflytte til sykehus dersom det oppstår tegn til komplikasjoner i fødselsforløpet.

For det andre var det ikke nødvendigvis autoriserte jordmødre som bisto ved fødslene, og de som var autoriserte kan ikke alltid sammenliknes med norske jordmødre. I Norge utdannes og autoriseres jordmødre i henhold til krav fra EØS-avtalen. I USA er det ikke like strenge krav, man kan for eksempel gå i lære hos en jordmor og bli autorisert på grunnlag av det, uten å gjennomgå et formelt utdanningsløp. I Norge er det bare autoriserte jordmødre som bistår ved hjemmefødsler, og de fleste av dem arbeider samtidig i det offentlige helsevesenet.

Forfatterne av studien diskuterer dette, og skriver at studier fra Europa har vist at planlagte hjemmefødsler er et trygt alternativ (2).

Kvinner som overveier hjemmefødsel skal ha saklig informasjon ifølge Helsedirektoratets retningslinjer. De skal informeres om at planlagt hjemmefødsel er forbundet med færre inngrep og komplikasjoner i fødselsforløpet, at i Norge blir en tredel av de førstegangsfødende og seks prosent av flergangsfødende overflyttet til sykehus i fødselsforløpet eller like etter fødselen. De skal også informeres om at de fleste overflyttingene skjer på grunn av langsom fremgang og er helt udramatiske, men at det kan oppstå situasjoner hvor mor eller barn trenger medisinsk hjelp raskt. Kvinner som velger hjemmefødsel og der forholdene ligger til rette for det, skal støttes i valget – uansett hvilke personlige meninger jordmor eller lege har om hjemmefødsler.

Anbefalte artikler