Knapt om kontroverser i kirurgisk kreftbehandling

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Morgan, Katherine A.

Current controversies in cancer care for the surgeon

213 s, tab, ill. Cham: Springer, 2016. Pris EUR 80

ISBN 978-3-319-16204-1

Denne boken er rettet mot en vid leserskare – først og fremst kirurger, men også leger i utdanning, medisinstudenter og forskere. Redaktøren ønsker å bringe oppdatert viten, belyse områder hvor det råder debatt og å peke på nye innovative behandlingsvalg. Med så bred målgruppe og ambisiøse formål er spørsmålet om hun lykkes med det.

Dette er en typisk Springer-utgivelse med standard fargeomslag, myke permer og ganske tynt papir. Kapitlene er i all hovedsak basert på tekst, med få tabeller, grafer eller figurer og hvor kun et par illustrasjoner er presentert i farger. Produktet fremstår slik litt billig og lite forseggjort i kvalitet, men dette trenger ikke bryte med bokens formål for øvrig.

Redaktøren har presentert 11 temaer i hver sine kapitler, hvor utvalget ikke er forklart eller begrunnet noe videre. Ventrikkelcancer belyses først, deretter gastrointestinale stromale tumorer (GIST) og nevroendokrine tumorer i egne kapitler. Flere kapitler heter «Current controversies in…» og belyser kolorektal kreft, pancreaskreft, brystkreft, thyreoideakreft og melanom. «Modern locoregional treatment…» av kolorektale levermetastaser er omtalt i et eget kapittel, likeså er «Incidetalomas of the pancreas». Sistnevnte faller litt utenfor i tematikk slik de øvrige kapitlene er fokusert. Avslutningsvis kommer kapitlet «Pertoneal carcinomatosis».

Hvorfor spiserørskreft er utelatt, og likeså lungekreft og prostata for å nevne noen, vites ikke, men er sannsynligvis fordi de utvalgte temaene dekker de fagområdene som vanligvis inngår i spesialiteten «surgical oncology» i USA. Samtlige forfattere er også fra USA og fordelt på 5 – 6 av de større, kjente institusjonene.

De fleste temaene er korte og greie introduksjoner til kjernestoff og kunnskap i fagfeltet, men er knappe og lite tydelige på hva som er kontroversielt på de enkelte områdene. Det foreligger ingen ensartet redaksjonell struktur gjennom kapitlene, og enkelte kapitler er ganske teksttunge. Flere mellomtitler og figurer kunne gitt pusterom for leseren. Referansebruken heller mot amerikanske studier, og i pancreaskapitlene er ikke internasjonale konsensusdokumenter omtalt der dette ville vært passende (som for eksempel borderlineproblematikk). Boken er således en kort innføring i kjernetemaer i kirurgisk kreftbehandling, og er en grei oversikt og introduksjon til dette. Som en større fordypning er den for knapp, og kontroversene blir heller ikke tydeliggjort slik tittelen lover, særlig når prisen tas i betraktning.

Anbefalte artikler