Solid om kognitiv terapi

Egil W. Martinsen Om forfatteren
Artikkel

Berge, Torkil

Repål, Arne

Håndbok i kognitiv terapi

2. utg. 484 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015. Pris NOK 849

ISBN 978-82-05-45843-7

Kognitiv terapi har etter hvert fått stor utbredelse også i Norge, og et viktig element i å bygge opp et nasjonalt fagmiljø er lage fagbøker på norsk. Torkil Berge og Arne Repål har vært sentrale aktører i dette arbeidet. Deres siste bidrag er Håndbok i kognitiv terapi, som nå kommer i andre utgave.

Boken er delt inn i fire deler med til sammen 28 kapitler. I første del omtales grunnelementene, og her inngår også et kapittel om brukerperspektivet. I hoveddelen beskrives kognitiv terapi ved 16 vanlige psykiske lidelser, i tillegg til ved langvarige smerter, søvnvansker og vedvarende utmattelse. Del tre omhandler kognitiv terapi anvendt i allmennpraksis, som miljøterapi og som selvhjelp, mens den siste delen omhandler følelsesfokusert og jobbfokusert kognitiv terapi.

Siden forrige utgave er kapitler som omtaler bruk av tester og kartleggingsskjemaer, behandling av barn og ungdom, par og familier, fysisk aktivitet og organisasjon og ledelse tatt ut. Det har kommet til et større introduksjonskapittel, i tillegg til kapitler om brukermedvirkning og jobbmestrende oppfølging. Boken er nå mer rendyrket som håndbok i individuell kognitiv terapi for voksne, som er det vanligste bruksområdet. Den fremstår nå som ganske komplett og dekkende for fagfeltet.

Denne utgivelsen er resultatet av en imponerende dugnadsinnsats. Det har utviklet seg flere solide fagmiljøer i Norge omkring kognitiv terapi, både klinisk og forskningsmessig, og de fleste av de sentrale aktørene er representert. Boken inneholder informasjon om både teoretisk forståelse og empirisk grunnlag, og hovedvekten ligger på grundige beskrivelser av hvordan kognitiv terapi kan gjennomføres i praksis ved de vanligste formene for psykiske lidelser. Dette er teksten du kan slå opp i for å friske opp gammel kunnskap eller lære noe nytt om hvordan du kan gå frem, når du ønsker å tilby en pasient kognitiv terapi.

Redaktørene har lyktes i å få det store antallet medforfattere til å skrive på en konsistent måte, og teksten fremstår derfor som helhetlig. De enkelte kapitlene kan leses hver for seg, noe som er praktisk for en håndbok. Dette er ikke den første boken du kjøper når du skal sette deg inn i hva kognitiv terapi er. Til det er den for omfattende, og det finnes flere mindre omfangsrike alternativer. Men det er en svært nyttig og praktisk bok som jeg anbefaler for helsearbeidere fra ulike profesjoner som arbeider med kognitiv terapi.

Anbefalte artikler