Bruk av WHOs sjekkliste for trygg kirurgi

Originalartikkel Generell kirurgi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  BAKGRUNN

  BAKGRUNN

  I Norge har Helsedirektoratet gjennom pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender som mål at WHOs sjekkliste for trygg kirurgi skal brukes ved alle relevante operasjoner. Hensikten med denne studien var å undersøke den registrerte bruken av denne sjekklisten samt belyse faktorer som samvarierer med anvendelsen – for dermed å kunne identifisere forbedringstiltak.

  MATERIALE OG METODE

  MATERIALE OG METODE

  Samtlige operasjoner ved fem operative enheter ved St. Olavs hospital i tre toukersperioder i 2013 er gjennomgått. Registrert sjekklistebruk ved hver enhet er sammenholdt med operasjonstidspunkt, dagkirurgi, akutt eller elektiv kirurgi og operasjonsstuetid før, under og etter inngrepet.

  RESULTATER

  RESULTATER

  2 297 operasjoner ble inkludert. Ved 47 % av operasjonene var hele sjekklisten registrert brukt, ved 31 % var kun deler registrert brukt og ved 22 % var ingen deler registrert brukt. Pasientens enhetstilhørighet var av størst betydning for hvor mye sjekklistene ble brukt. Kort tid brukt på operasjonsstuen samt operasjoner som på forhånd var klassifisert som akutte var assosiert med mindre registrert bruk.

  FORTOLKNING

  FORTOLKNING

  Ved St. Olavs hospital har man ikke oppnådd målet om full implementering av bruk av WHOs sjekkliste. Det er stor variasjon i registrert bruk ved de undersøkte enhetene, og mindre registrert bruk av sjekklisten ved korte og akutte operasjoner.

  Abstract

  BACKGROUND

  Through its patient safety programme «In safe hands,» the Norwegian Directorate of Health’s objective is to ensure that the WHO Surgical Safety Checklist is used for all relevant surgical procedures. The purpose of this study was to investigate the recorded use of the WHO Surgical Safety Checklist, as well as to illuminate the factors that covary with its use, in order to be able to identify improvement measures.

  MATERIAL AND METHOD

  All surgical operations were reviewed at five surgical units at St Olavs Hospital Health Trust in three two-week periods in 2013. Recorded use of the checklist at each unit was compared to time of surgery, day surgery, acute or elective surgery and operating theatre time before, during and after surgery.

  RESULTS

  A total of 2297 operations were included. In 47 % of the operations, use of the entire checklist was recorded, in 31 % use of only parts was recorded and in 22 % no parts of it were recorded as having been used. The unit to which the patient belonged had the most bearing on the extent to which the checklists were used. A short time spent in the operating theatre, as well as operations that were classified in advance as acute, were associated with less recorded use.

  INTERPRETATION

  St. Olavs Hospital Health Trust has not achieved the objective of full implementation of the WHO checklist. There is considerable variation in recorded use at the units studied, and less recorded use of the checklist in the case of short and acute operations.

  Main findings

  HOVEDBUDSKAP

  Hele WHOs sjekkliste for trygg kirurgi ble registrert brukt ved under halvparten av operasjonene ved fem operative enheter ved St. Olavs hospital

  Registrert sjekklistebruk varierte mellom de operative enhetene og var lavere ved akutte operasjoner og korte operasjonsstuetider

  Artikkel
  Innledning

  I 2012 var det ved 14 % av alle somatiske pasientopphold i Norge minst én pasientskade som førte til behov for tiltak eller forlenget sykehusopphold eller hadde alvorligere konsekvenser for pasienten (1). 370 000 pasienter var innlagt i kirurgiske avdelinger i Norge i 2007 (2). Ifølge flere studier er 36 – 54 % av komplikasjonene i sykehus relatert til kirurgiske inngrep (3) – (5), og i høyinntektsland er mortaliteten etter kirurgi på 0,4 – 4 % (6) – (8). Det er antatt at halvparten av komplikasjonene kunne vært unngått (5, 6).

  Verdens helseorganisasjon (WHO) utviklet i 2008 en 19-punkts sjekkliste som skal sikre trygg kirurgi, trygg anestesi, god kommunikasjon og godt teamarbeid (9) (fig 1). I en studie fra åtte sykehus i forskjellige land fant man at komplikasjonsraten etter introduksjon av sjekklisten falt fra 11 % til 7 % og mortaliteten fra 1,5 % til 0,8 % (9). Senere studier har bekreftet en signifikant reduksjon i komplikasjoner og mortalitet som følge av bruk av sjekklisten (10) – (13). Ved Haukeland universitetssykehus/Helse Førde fant man at effekten var størst dersom alle tre deler av sjekklisten ble gjennomgått (13). Videre er det vist at bruk av listen gir bedre kommunikasjon og fremmer teamarbeid (10, 14) og at den fører til færre postoperative komplikasjoner (10, 11).

  Flere studier viser imidlertid at sjekklistene brukes ufullstendig (15) – (20). Helsedirektoratet har gjennom pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender som mål at WHOs sjekkliste for trygg kirurgi skal brukes i full bredde ved alle relevante operasjoner her i landet (21). For å kunne følge opp denne målsettingen må foretakene ha gode systemer for oppfølging av etterlevelsen. Grad av gjennomføring av vedtatte prosedyrer og planlagte tiltak er en veletablert prosessindikator i forbedringsarbeid i helsetjenesten (22). Implementering av WHOs sjekkliste for trygg kirurgi er en kjent utfordring, og løpende dokumentasjon av bruken er derfor nødvendig (15) – (17).

  Målet med denne deskriptive eksplorative studien var å undersøke og beskrive den registrerte bruken av WHOs sjekkliste for trygg kirurgi ved fem operative enheter og med eksplorative statistiske analyser å beskrive i hvilken grad systemfaktorer (23) som pasientens avdelingstilhørighet, dagkirurgi, elektiv kirurgi eller tid på døgnet og i uken påvirker registreringen. Pasientrelaterte faktorer som kunne antas å påvirke bruken, som for eksempel hastegrad og tid brukt på operasjonsstuen, og uhensiktsmessig og uønsket variasjon i bruk av sjekklisten ble undersøkt (23).

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  I henhold til gjeldende prosedyre, godkjent av administrerende direktør ved St. Olavs hospital i juni 2013, skal WHOs sjekkliste for trygg kirurgi brukes ved alle operasjoner/prosedyrer hvor foretakets elektroniske operasjonsplanleggingsverktøy (OP-plan) brukes. Dokumentasjon av bruk skal gjøres i det samme verktøyet. Dobbeltdokumentasjon har vist seg å være et hinder for implementering (16), og kun ett dokumentasjonssted er valgt.

  Sjekklisten består av tre deler – før anestesi, før operasjonsstart og ved operasjonsslutt (fig 1) – og de ulike delene skal dokumenteres separat. Laminerte utgaver av sjekklistene er distribuert på alle enheter. Det er ikke utarbeidet noen foretaksoverordnet implementeringsstrategi, implementeringen er overlatt til enhetene. Hvem som har ansvar for gjennomgang av sjekklistene og dokumentasjon av bruken, varierer dermed mellom enhetene og internt i enhetene. Vår antakelse er at dersom bruk av sjekklisten ikke er dokumentert, så er den ikke brukt.

  Vi har retrospektivt gjennomgått alle fullførte operasjoner ved Kirurgisk klinikk, Ortopedisk avdeling, Kvinneklinikken, Nevrokirurgisk avdeling og Avdeling for øre-nese-hals og kjevekirurgi i tre perioder à to uker høsten 2013, til sammen 2 487 operasjoner. Ulike tidspunkter ble valgt for å påvise eventuell endring over tid. Enhetene ble valgt fordi de til sammen representerte hoveddelen (85 %) av foretakets operative virksomhet i perioden.

  Før studieperioden ble 15 operasjoner gjennomgått og en mal for videre registrering av data ble utarbeidet. Det var forventet at bruken av sjekklisten kunne variere med hastegrad, alvorlighetsgrad og tid brukt i forbindelse med operasjonen. Malen omfattet derfor registrering av tilgjengelige data i OP-plan – hvilke deler av sjekklisten som ble registrert brukt, operasjonstidspunkt, dagkirurgi, akutt eller elektiv kirurgi, ventetid fra pasienten ble meldt til operasjonsstart (kvartiler), standardisert hastegrad i henhold til operatørs vurdering og operasjonsstuetid før, under og etter inngrepet (kvartiler). Operasjonsstuetid presenteres også som samlet operasjonsstuetid. Data ble hentet kun fra OP-plan, da denne var eneste praktiske datakilde med tanke på senere rutineoppfølging av bruk. Operasjonstidspunkt ble registrert som tid på døgnet, hverdag/helg, dato og måned. Natt var definert fra kl 2300 til kl 0659, dag fra kl 0700 til kl 1459 og kveld fra kl 1500 til kl 2259. Helg ble definert fra lørdag kl 0000 til mandag kl 0600. Alle operasjonene om natten og i helgene var akutte.

  Vi registrerte at sjekklisten var brukt når det var dokumentert at den var gjennomgått og hvilke deler som var gjennomgått. Gjeldende prosedyre krever dokumentasjon med å skrive «Tkg» (Trygg kirurgi gjennomført), etterfulgt av tall for hvilke deler som var gjennomgått, for eksempel «Tkg12.» Variasjoner i bokstavbruk ble akseptert så lenge det kunne tolkes som sjekklistebruk. Operasjoner med fravær av dokumentasjon ble inkludert i studien som «ikke-bruk av sjekklisten».

  Statistiske analyser

  Statistiske analyser

  Deskriptiv statistikk med frekvensanalyser og krysstabeller er brukt for å beskrive bruken av sjekklisten ved de ulike enhetene og i forhold til registrerte faktorer. Siden endepunktet er binært, er forskjeller i bruk av sjekklisten mellom enhetene og mellom kovariatenes kategorier testet med khikvadratstatistikk. Resultatene er korrigert for multippel testing med Bonferroni-korreksjon.

  For å kunne beskrive hvilke av de registrerte faktorene som eventuelt påvirket variasjonen i bruk, ble full sjekklistebruk ved enhetene justert ved hjelp av multippel logistisk regresjon med operativ enhet som uavhengig variabel, og tid på døgnet, hverdag/helg, måned, dagkirurgi, akutt eller elektiv kirurgi og tid før, under og etter kirurgi som kovariater. Modellens tilpasning til dataene ble undersøkt med Hosmer-Lemeshow-testen for «goodness of fit». Til å undersøke forklart andel av observert varians i justert modell ble det brukt pseudo-R2 estimert med Cox- Snells og Nagelkerkes tester. De statistiske analysene er utført i mykvareprogrammet Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versjon 21 og 23 for Windows (SPSS, Chicago, Illinois).

  Etikk

  Etikk

  Det ble gjort en fremleggingsvurdering av studien av regional etisk komité Midt-Norge, og den ble vedtatt ikke fremleggingspliktig (2013 – 1990). Administrerende direktør og personvernombud har godkjent studien. Verneombudet har vært informert og har ikke hatt ytterligere kommentarer. Samtlige klinikksjefer har fått kommentere resultatene, som har vært diskutert i sykehusets ledergruppe som grunnlag for videre tiltak.

  Resultater

  Resultater

  2 487 operasjoner ble gjennomgått – 2 297 ble inkludert og 190 ekskludert grunnet ufullstendig registrering (fig 2). 109 av disse var fra Nevrokirurgisk avdeling og utgjorde 58 % av avdelingens operasjoner i tidsperioden. Hele sjekklisten ble registrert brukt ved 1 077 operasjoner (47 %), ingen deler ble registrert brukt ved 717 operasjoner (31 %) og kun deler av sjekklisten ble registrert brukt ved 503 operasjoner (22 %) (tab 1).

  Tabell 1

  Registrert bruk av WHOs sjekkliste for trygg kirurgi ved fem operative enheter ved St. Olavs hospital to uker i oktober, to uker i november og to uker i desember 2013

  Antall operasjoner

  Ingen deler av sjekklisten brukt

  Deler av sjekklisten brukt

  Hele sjekklisten brukt

  Enhet

  Antall

  (%)

  Antall

  (%)

  Antall

  (%)

  Kirurgisk klinikk

     812

  269

  (33,1)

  156

  (19,2)

  387

  (47,7)

  Ortopedisk avdeling

     760

  141

  (18,6)

  189

  (24,9)

  430

  (56,6)

  Kvinneklinikken

     318

  112

  (35,2)

  83

  (26,1)

  123

  (38,7)

  Nevrokirurgisk avdeling

      79

  53

  (67,1)

  10

  (12,7)

  16

  (20,3)

  Øre-nese-hals og kjevekirurgisk avdeling

     328

  142

  (43,3)

  65

  (19,8)

  121

  (36,9)

  Totalt

  2 297

  717

  (31,2)

  503

  (21,9)

  1 077

  (46,9)

  I ujusterte analyser varierte registrert bruk av hele sjekklisten mellom enhetene (p < 0,001), og Nevrokirurgisk avdeling hadde registrert bruk av hele sjekklisten i omtrent en femdel av operasjonene (tab 1). Ujustert var det forskjell i registrert bruk mellom akutte operasjoner med hastegrad seks timer eller mindre og hastegrad 6 – 24 timer (p = 0,03), mellom dagkirurgiske og ikke-dagkirurgiske operasjoner (p < 0,001) og mellom operasjoner om natten og om dagen (p = 0,04) (e-tab 2). Registrert bruk av hele sjekklisten økte med økt operasjonsstuetid ved alle enhetene opp til 165 minutters operasjonsstuetid (p < 0,001). Det ble ikke registrert forskjell i bruk av sjekklisten mellom kirurgi utført på hverdag og kirurgi utført i helgen, mellom ulike tider på døgnet eller mellom de tre registrerte periodene. Det var heller ingen forskjell i bruk ved ulik ventetid på akutte operasjoner.

  Tabell 2  

  Registrert bruk av WHOs sjekkliste for trygg kirurgi og sammenhengen med tid på døgnet, akutt kirurgi, dagkirurgi og tid på operasjonsstuen. Tallene er fra St. Olavs hospital to uker i oktober, to uker i november og to uker i desember 2013

   

  Antall operasjoner

  Ingen deler av sjekklisten brukt

  Hele sjekklisten brukt

  Antall

  (%)

  Antall

  (%)

  Tidspunkt

   Kl 2300 – 0659

  88

  36

  (40,9)

  32

  (36,4)

   Kl 0700 – 1459

  1 987

  613

  (30,9)

  944

  (47,5)

   Kl 1500 – 2259

  222

  68

  (30,6)

  101

  (45,5)

  Dagkirurgi

  869

  344

  (39,6)

  351

  (40,4)

  Ikke dagkirurgi

  1428

  373

  (26,1)

  726

  (50,8)

  Akutt kirurgi

  677

  197

  (29,1)

  317

  (46,8)

  Elektiv kirurgi

  1 620

  520

  (32,1)

  760

  (46,9)

  Hastegrad på akutte operasjoner (t)

   6

  262

  99

  (37,8)

  105

  (40,1)

   24

  267

  68

  (25,5)

  138

  (51,7)

   72

  148

  30

  (20,3)

  74

  (50,0)

  Operasjonsstuetid (min)

  (kvartiler)

   < 64

  580

  362

  (62,4)

  129

  (22,2)

   64 – 103

  573

  164

  (28,6)

  275

  (48,0)

   104 – 165

  571

  113

  (19,8)

  318

  (55,7)

   > 165

  573

  78

  (13,6)

  355

  (62,0)

  I den logistiske regresjonsmodellen ble variablene måned, helg, tid på døgnet og dagkirurgi ekskludert, da de ikke bidro signifikant til å forklare observert varians i bruk av hele sjekklisten. Variablene hastegrad og ventetid ved akutt kirurgi ble ekskludert fra modellen grunnet høy korrelasjon (Pearsons korrelasjonskoeffisient 0,48 – 0,77) med variabelen akutt kirurgi. Forklart varians (pseudo-R²) er mellom 13 % og 17 %.

  Tabell 3 viser at forskjellene mellom den registrerte sjekklistebruken ved de fem operative enhetene reduseres når de justeres for akutt kirurgi og tid før, under og etter kirurgi. Nevrokirurgisk avdeling har fortsatt signifikant mindre registrert bruk av hele sjekklisten. I stedet for total operasjonsstuetid ble tid før, under og etter kirurgi brukt i denne analysen som uavhengige variabler fordi modellen da forklarte en større del av den observerte variansen. Av de undersøkte variablene i modellen er det pasientens enhetstilhørighet, akutt kirurgi og tid brukt på operasjonsstuen før, under og etter kirurgi som forklarer variansen i bruk av sjekklisten for trygg kirurgi.

  Tabell 3  

  Binær og multippel logistisk regresjon hvor variabler som bidrar signifikant til varians i registrert bruk av hele sjekklisten ved St. Olavs hospital i to uker i oktober, to uker i november og to uker i desember 2013 er representert¹

   

  Ujustert p-verdi

  Ujustert OR (95 % KI)

  P-verdi

  OR (95 % KI)

  Kirurgisk klinikk

  1,00

  1,00

  Ortopedisk avdeling

  0,00

  1,09 (1,02 – 1,16)

  0,52

  1,08, (0,86 – 1,34)

  Kvinneklinikken

  0,04

  0,91 (0,82 – 1,00)

  0,71

  1,058 (0,79 – 1,42)

  Nevrokirurgisk avdeling

  0,00

  0,73 (0,57 – 0,88)

  0,00

  0,17 (0,09 – 0,30)

  Øre-nese-hals og kjevekirurgisk avdeling

  0,01

  0,89 (0,81 – 0,98)

  0,98

  1,00 (0,74 – 1,35)

  Akutt kirurgi

   

   

  0,01

  0,76 (0,62 – 0,93)

  Tid før kirurgi: 0 – 25 min

   

   

  1,00

  Tid før kirurgi: 26 – 40 min

   

   

  0,00

  2,66 (2,03 – 3,48)

  Tid før kirurgi: 41 – 60 min

   

   

  0,00

  3,42 (2,51 – 4,66)

  Tid før kirurgi: > 60 min

   

   

  0,00

  3,87 (2,70 – 5,56)

  Kirurgitid: 0 – 22 min

   

   

  1,00

  Kirurgitid: 23 – 45 min

   

   

  0,01

  1,44 (1,11 – 1,86)

  Kirurgitid: 46 – 86 min

   

   

  0,00

  1,79 (1,35 – 2,36)

  Kirurgitid: > 86 min

   

   

  0,00

  1,82 (1,33 – 2,48)

  Tid etter kirurgi: 0 – 9 min

   

   

  1,00

  Tid etter kirurgi: 10 – 13 min

   

   

  0,00

  1,46 (1,13 – 1,89)

  Tid etter kirurgi: 14 – 20 min

   

   

  0,00

  1,52 (1,17 – 1,96)

  Tid etter kirurgi: >20 min

   

   

  0,01

  1,46 (1,09 – 1,94)

  [i]

  [i] ¹   Kovariater er tid på døgnet, hverdag/helg, måned, dagkirurgi, akutt eller elektiv kirurgi og tid før, under og etter kirurgi. De ujusterte verdiene er korrigert for multippel testing med Bonferroni-korreksjon

  Diskusjon

  Diskusjon

  Det ble registrert bruk av hele WHOs sjekkliste for trygg kirurgi ved 47 % av de 2 297 operasjonene som ble undersøkt. Deler av sjekklisten ble registrert brukt ved 22 % av operasjonene, og ved 31 % av operasjonene var ingen del av sjekklisten registrert brukt. Faktorer som signifikant bidro til å forklare variasjonen i registrert sjekklistebruk var tid på operasjonsstuen før og under inngrepet, operativ enhet og at operasjonen var akutt.

  Ved starten av implementeringen ved St. Olavs hospital ble registrert bruk av alle de tre delene av sjekklisten vurdert å være en praktisk, sensitiv og tilstrekkelig valid prosessindikator for løpende å måle etterlevelse (22). Observasjonsstudier eller intervjuer (16, 17, 20) ble ikke vurdert som praktiske eller valide (Hawthorne-effekten) og kan ikke brukes rutinemessig. Én utfordring knyttet til fortolkningen av resultatene i studien er at registrert bruk ikke nødvendigvis reflekterer faktisk bruk. At den reelle bruken av WHOs sjekkliste kan avvike noe fra registrert bruk er velkjent (15, 24). Spesielt viktig er det at meningsfull etterlevelse er rapportert som mye lavere enn hva administrative data skulle tilsi (20). I implementeringsfasen ble likevel registrert bruk det beste praktiske grunnlaget for tiltak. Dette er også i henhold til dokumentasjonskrav fra tilsynsmyndighetene.

  Hva som skal regnes som relevante operasjoner, vil alltid kunne diskuteres. OP-plan ved foretaket brukes også ved mindre relevante prosedyrer, som for eksempel ulike typer endoskopier. Dette tallet er imidlertid så lite at det ikke kan forklare utilstrekkelig bruk av sjekklistene. Den varierende dokumentasjonen i OP-plan gir rom for tolkning av hva som er bruk og hva som er ikke-bruk.

  Nevrokirurgisk avdeling var stedet der flest operasjoner ble ekskludert fra studien på grunn av mangelfull eller feil registrering. Hvis de 109 ekskluderte operasjonene ved avdelingen hadde hatt en like høy registrert sjekklistebruk som Ortopedisk avdeling (avdelingen med høyeste registrert bruk av hele sjekklisten), ville de ha hatt 41 % registrert bruk av hele sjekklisten. Resultatene fra Nevrokirurgisk avdeling indikerer at foretaket har et forbedringsbehov når det gjelder å legge til rette for enkel og tydelig dokumentasjon.

  En viktig faktor assosiert med lavere registrert sjekklistebruk var kort operasjonsstuetid. Kort operasjonstid kan reflektere mindre relevante prosedyrer eller mindre komplekse pasienter. Da man i en tidligere studie ikke fant signifikant endring i operasjonsstuetid etter innføring av sjekklisten, er det mest sannsynlig at det er operasjonsstuetiden som påvirker sjekklistebruken, ikke omvendt (13). Tilsvarende påvirkning av operasjonsstuetid på registrert sjekklistebruk har ikke vært vist i tidligere studier. Det er tidligere dokumentert at tid på døgnet påvirker sjekklistebruken (23), men dette var ikke tilfellet i denne studien.

  Den andre faktoren som påvirker registrert sjekklistebruk er operativ enhet. Dette kan skyldes varierende involvering, ledelsesforankring og implementeringsstrategi (17, 25) – (28). Imidlertid viser tidligere studier at til tross for uniforme implementeringsmetoder er det variasjon i etterlevelse og effekt (9, 18, 19). Det antas derfor at også andre forhold enn implementeringsmetoden har betydning for sjekklistebruken (11). Studien viser mindre registrert bruk av sjekklisten ved akutte operasjoner. Det er tidligere beskrevet lavere bruk av listene for operasjoner som starter etter kl 16 (23). Det er kjent at akutte situasjoner anses som en barriere for sjekklistebruk (25, 29, 30). Regresjonsanalysene viser imidlertid at disse systemfaktorene bare forklarer 13 – 17 % av den observerte variasjonen i registrert sjekklistebruk. Øvrige faktorer som enhetens pasientsikkerhetskultur, kirurgers individuelle preferanser og kunnskap om effekten av sjekklistebruk kan påvirke bruken, men disse faktorene er ikke med i modellen.

  Sjekklister i seg selv gir ikke bedre pasientsikkerhet (31). For optimal bruk kreves riktig implementering med komplekse, kulturelle og organisatoriske endringer (31). Vellykket implementering er knyttet til god opplæring, støtte fra ledelsen, en lokal ildsjel, muligheter for å modifisere sjekklisten, god ansvarsfordeling, bedret kommunikasjon og godt teamarbeid, en følelse av eierskap samt en trinnvis implementeringsprosess med kontinuerlig feedback (25). Typiske barrierer mot bruk inkluderer forvirring rundt når og hvordan man skal bruke sjekklisten, hvem som har ansvar, lite kjennskap til sjekklisten, færre ressurser og individuelle holdninger (16, 19). Det er også en oppfatning at sjekklistebruk går utover effektiviteten og er dobbeltarbeid (25).

  I denne studien var det ingen signifikant økning av registrert sjekklistebruk fra oktober 2013 til desember 2013, noe som kan tyde på at endring neppe skjer uten at foretaket bedrer sin implementeringsstrategi. Det må etableres registreringsverktøy som stimulerer til enhetlig, tydelig og enkel dokumentasjon, det må legges spesiell vekt på de akutte og korte operasjonene og det må etableres nødvendig ledelsesforankring (26). Tiltak må følges opp med måling av både etterlevelse og ønsket effekt av sjekklisten (11). Automatisert rapportering gjennom IT-systemene bør ledsages av vekt på kvalitet i etterlevelse for de enkelte delene av listene (18, 20). Verktøy for dette er utviklet og tilgjengelig (18). Ikke-korrekt bruk av sjekklister kan i verste fall medføre økt sikkerhetsrisiko (23, 32).

  Artikkelen er basert på førsteforfatters obligatoriske oppgave ved medisinstudiet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media