Indremedisin og kirurgi i kompakt blanding

Knut Gjesdal Om forfatteren
Artikkel

Schroeder, Torben V.

Schulze, Svend

Hilsted , Jannik

Basisbog i medicin og kirurgi

6. utg. 803 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2016. Pris DKK 995

ISBN 978-87-628-1295-6

Dette er 6. utgave av en kortfattet lærebok i medisin og kirurgi for legestudenter og ev. studenter i andre helseprofesjoner. 53 danske forfattere har bidratt. Forordet sier at boken er redaksjonens forslag til det basale pensum i indremedisin og kirurgi og at basalfaglige forhold kun er tatt med i meget begrenset omfang.

Boken er bygd opp med noen generelle kapitler, som journalen, operasjonsforløpet, ernæring, væske og elektrolytter, før hovedkapitlene fra de enkelte organorganiserte subspesialitetene. Alle disse følger samme stramme struktur, med hovedpunktene som stikkord først, fulgt av generelle forhold (definisjon, forekomst, patofysiologi), så kliniske funn og forløp (behandling, prognose). Det er nyttige strektegninger og gode fotoillustrasjoner, men ofte savnes piler plassert på de vesentlige funnene. Medikamentell behandling er sparsomt omtalt. E-kasuistikker kan innhentes fra nettet gjennom en enkeltbrukerlisens, som imidlertid kun kan aktiveres én gang.

Kirurgi og indremedisin er bærebjelkene i den kliniske medisin. Konseptet med felles presentasjon av de medisinske og de kirurgiske tilbudene ved hver enkelt sykdom er tidsmessig og avspeiler dagens arbeidsmåte i sykehusene. Men det sier seg selv at 803 sider gir en veldig snau dekning av fagene. Den som søker etter forståelse og sammenheng mellom de såkalte basalfagene og de kliniske fagene, vil få klaustrofobi ved å gå inn i de enkelte kapitlene. Forfatterne forutsetter at man ved siden av kapitlene her lærer seg eller repeterer patologi og farmakologi og -terapi for det relevante basalfag. Det er det nok et fåtall av studentene som gjør, men hvis man ikke får satt informasjonen inn i en forklarende sammenheng, blir dette tungt fordøyelig oppramsing av fakta.

Forfatterstaben er bred, og ingen anmelder kan vurdere mer enn en liten del av den faglige kvaliteten. Jeg undrer meg over påstanden om at ekstrem fedme i seg selv ikke medfører økt operasjonsrisiko, savner omtale av panikkangst som differensialdiagnose ved brystsmerter, stusser over at a. radialis ikke omtales som vanligste inngang ved koronar angiografi og at stenttrombose etter koronar intervensjon ikke omtales. Det er også en del småtterier som skulle ha vært luket bort i denne 6. utgaven.

Hvem passer boken for? Som introduksjon er den stor og tung og krever støttelitteratur for å bli forståelig. For mange vil nok en sykdomslærebok for sykepleiere være et bedre oppstartsalternativ. De klassiske separate bøkene i indremedisin og kirurgi passer trolig bedre for de fleste, men som repetisjon ved slutten av studiet vil mange kunne finne Basisbog i medicin og kirurgi nyttig. Den som kan alt her, kan mye.

Anbefalte artikler