Arbeidsplassen som læringsarena

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hvordan lærer egentlig leger i spesialisering på jobben?

  Illustrasjonsfoto: Jens Sølvberg/Samfoto
  Illustrasjonsfoto: Jens Sølvberg/Samfoto

  I løpet av 2017 innfører Norge ny medisinsk spesialitetsstruktur (1). Målet er å forbedre og effektivisere spesialistutdanningen, slik at helsevesenet står bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer og behov. I en mer moderne pedagogikk skal man blant annet legge større vekt på beskrivelser av læringsutbytte enn krav til tjenestetid og prosedyrer. Det skal også bli mer e-læring og simulatortrening.

  Lite empirisk forskning

  Lite empirisk forskning

  En nederlandsk oversiktsstudie fra 2012 viste at det var publisert påfallende lite internasjonal empirisk forskning som forteller oss noe om hvordan leger i spesialisering («residents») lærer på arbeidsplassen (2).

  I noen studier konkluderte man med at den viktigste læringen var uformell og fremhevet verdien av supervisjon som praktisk læring, og veiledning som refleksjon over meningen i arbeidet. De som lærer, er ikke passive mottakere, og tilbakemelding («feedback») er en interaktiv prosess mellom spesialisten og legen i spesialisering.

  Veiledning og supervisjon er i dag viktige pedagogiske læringsstrategier for leger i spesialisering, men dette forutsetter at det avsettes tilstrekkelig med tid fra tilgjengelige spesialister som instruerer. I en hektisk arbeidshverdag er dette krevende. Selv om den vik-tigste læringen foregår på arbeidsplassen, kan arbeidspresset bidra til å redusere verdien av den virkelighetsnære læringen.

  Kvalitet på utdanningen

  Kvalitet på utdanningen

  I oversiktsstudien er det en overvekt av kvalitative studier, særlig basert på fokusgruppeintervjuer. Denne forskningen bør suppleres med flere kvantitative studier, slik at det blir mulig å generalisere resultatene på et overordnet nivå.

  Siden vi ikke har nok forskning som dokumenterer hvordan utdanningene fungerer – eller måler utbytte av læringen opp mot faglige mål – blir det i neste omgang en utfordring å definere mål og strategier for læring, som vi kan anta vil gi det beste læringsutbyttet.

  I løpet av 2016 vil LEFO – Legeforskningsinstituttet, i samarbeid med Medisinsk fagavdeling i Legeforeningen, for andre gang gjennomføre en undersøkelse blant alle leger i spesialisering i Norge om hvordan de opplever kvaliteten på utdanningen. LEFO – Legeforskningsinstituttet vil i denne runden utvide med nye forskningsspørsmål som blant annet går mer konkret på hvordan leger i spesialisering lærer, og hvilket utbytte de har av læringen. Dette kan gi viktig informasjon om hvordan læringen foregår, og hvor det er forbedringspotensial.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media