Innføring i barneanestesi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Henneberg, Steen W.

  Hansen, Tom G.

  Børneanæstesi

  2. utg. 282 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2015. Pris DKK 550

  ISBN 978-87-7749-729-2

  I innledningen redegjør ikke redaktørene for tiltenkt målgruppe, men den synes å egne seg best som lærebok for både spesialsykepleiere og yngre anestesileger som ønsker å fordype seg innenfor barneanestesi. Den egner seg ikke som oppslagsverk, dertil er den for lite detaljert og noe upraktisk inndelt.

  Kapittelforfatterne er anestesileger og spesialsykepleiere ansatt ved ulike sykehus i Danmark. Boken er delt opp i 29 hovedkapitler. De første fem omhandler basale emner innen neonatal og pediatrisk fysiologi, deretter følger kapitler om generelle aspekter ved anestesi til barn og ved spesielle typer inngrep, som øre-nese-hals, thoraxkirurgi, ortopedisk kirurgi m.m. Avslutningsvis omtales spesielle forhold omkring transport av dårlige barn mellom sykehus og generell postoperativ overvåkning av barn. Det er ganske mange illustrasjoner og tabeller.

  Boken hadde profittert på en noe strammere regi og kritisk gjennomgang fra redaktørene. Blant annet benyttes generika og produktnavn om hverandre. I kapitlet om anestesi ved øyekirurgi er anbefalte doseringer av visse antiemetika oppgitt i mg/kg, men skal være μg/kg. Det er også en god del gjentagelser i innledningene. Det savnes gjennomgående også et klarere skille mellom de ulike anestesirelaterte utfordringene hos nyfødte, spedbarn og barn, til tross for at kapitlet om anestesi til nyfødte på en utmerket måte viser utfordringene ved denne gruppen.

  Selv om det er mange gode tabeller og illustrasjoner, savner jeg allikevel noen, f.eks. en illustrasjon av de ulike pediatriske anestesisystemene i kapitlet om utstyr til barneanestesi og rådgivende doseringstabeller i farmakologikapitlet. Flere av kapitlene bærer dessuten preg av oppramsing, og jeg savner retningslinjer og råd.

  Kapitlene om preoperativ vurdering og forberedelse av barn og foreldre samt kapitlet om postoperativ smertebehandling av barn er veldig bra, med mange gode refleksjoner og råd. Kapittel 24 om regional anestesi samt kapittel 22 om anestesi til barn med medfødte hjertesykdommer som skal ha ikke-hjertekirurgiske inngrep, er også utfyllende og gode. Pediatrisk anestesiologisk farmakologi-kapitlet bærer alt for mye preg av oppramsing og oppfattes ikke som nyttig. Med fordel kunne flere tabeller med doseringsanvisninger samt flere retningslinjer og råd vært satt inn her.

  Til tross for en del mangler er dette en utmerket innføringsbok i barneanestesi for leger i spesialisering i anestesiologi og kan anbefales. Den kan også være nyttig for anestesisykepleiere samt sykepleiere og leger som er involvert i postoperativ behandling av barn på sykehus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media