()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Medikamentell behandling og kognitiv atferdsterapi er like effektivt ved depresjon, viser ny studie.

  Mange pasienter med depresjon får medikamentell behandling, og en stor andel av disse får bivirkninger som kan føre til at de avslutter behandlingen.

  I en ny metaanalyse som er publisert i tidsskriftet BMJ (1), ble effekten av kognitiv atferdsterapi sammenliknet med effekten av medikamentell behandling i form av annengenerasjons antidepressiver, for eksempel sertotoninreopptakshemmere eller serotonin-noradrenalin-reopptakshemmere. Det ble identifisert 11 randomiserte, kontrollerte studier med til sammen over 1 500 voksne pasienter på opptil 65 år, med en overvekt av kvinner. Behandlingsvarigheten varierte fra åtte uker til ett år.

  Det var ingen statistisk forskjell mellom gruppene når det gjaldt behandlingsrespons, tilbakefall eller resultat målt ved Hamilton-skår for depresjon. Det var heller ingen forskjell i hyppighet av brudd i behandlingen. Effektmål ble undersøkt på forskjellig tidspunkt i de respektive studiene. Forfatterne av studien understreker at man må være forsiktig med å trekke konklusjoner på grunn av små tall og lav evidensstyrke. Dessuten dreier de fleste studiene seg om intervensjon mot depresjon i akutt fase, de kan derfor ikke si noe om behandling over tid eller ved tilbakevendende depresjon.

  – Medikamentell behandling og kognitiv atferdsterapi synes å ha like god effekt ved moderat til alvorlig depresjon behandlet poliklinisk, sier Gunnar Morken, professor i psykiatri ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. – I en klinisk situasjon bør man velge den behandlingsformen pasienten foretrekker, mener han, ettersom flere studier har vist at det lønner seg når man har valget mellom to likeverdige behandlingsformer.

  – Verken lette depresjoner eller de mest alvorlige depresjonene med selvmordsfare er med i studiene som metaanalysen er basert på, påpeker Morken, – heller ikke eldre mennesker. Han mener likevel at resultatene vil få betydning for valg av behandling, både i allmennpraksis og ved psykiatriske poliklinikker.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media