()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lang tids psykoanalytisk terapi har god effekt mot langvarig og behandlingsresistent depresjon, viser ny studie.

  Sigmund Freud ved siden av sin berømte divan (1932). Foto: AP Photo/Sigmund Freud Museum
  Sigmund Freud ved siden av sin berømte divan (1932). Foto: AP Photo/Sigmund Freud Museum

  Depresjon er et stort folkehelseproblem. Noen pasienter får mange typer behandling uten at det inntreffer noen bedring. Det er derfor viktig å finne gode behandlingsformer med varig effekt.

  I en ny britisk studie ble 129 voksne pasienter med langvarig depresjon som tidligere hadde forsøkt minst to forskjellige behandlingsformer rekruttert fra allmennpraksis. Pasientene hadde i gjennomsnitt over 20 års sykehistorie og mye komorbiditet. De ble randomisert til langvarig psykoanalytisk psykoterapi i tillegg til standard oppfølging i henhold til nasjonale retningslinjer eller kun standard oppfølging. De som fikk psykoanalytisk terapi, hadde høyere utdanning og var i større grad i arbeid ved studiestart, noe man forsøkte å korrigere for i analysen. Intervensjonsgruppen fikk ukentlig terapi i 18 måneder. Begge gruppene ble fulgt hver 6. måned i 24 – 42 måneder.

  Ved avsluttet behandling var det ingen signifikant forskjell på de to gruppene hva gjaldt komplett eller delvis remisjon av depresjonen, basert på Hamilton-skår for depresjon. Etter 24, 30 og 42 måneder hadde intervensjonsgruppen signifikant lavere skår. 44 % av intervensjonsgruppen og 10 % av kontrollgruppen tilfredsstilte etter 42 måneder ikke lenger kriteriene for depresjon etter dagens diagnosekriterier. Intervensjonsgruppen hadde også signifikant bedre skår på funksjonsnivå, velvære og livskvalitet.

  – Dette er den første randomiserte studien av langtidspsykoterapi til så langvarig syke pasienter, sier Per Andreas Høglend, professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. – Psykiske lidelser av denne typen er mer alvorlige og belastende enn en rekke andre kroniske sykdommer, som diabetes og leddgikt, sier han.

  – En svakhet ved studien at det ikke er oppgitt hvor mange pasienter som kom seg i arbeid. Dessuten var «standard behandling», dvs. 11 timer psykoterapi pluss psykiatrisk behandling, en svak sammenligningsgruppe, mener Høglend. – Studien bidrar heller ikke til kunnskap om hvorfor eller for hvem psykoterapi virker, men den er praktisk viktig, tatt i betraktning at depresjon og angst er så vanlig. Men spesialisthelsetjenesten i psykiatri er sterkt underdimensjonert for oppgavene vi står overfor, sier han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media