Den psykisk syke kroppen

Ulrik Fredrik Malt Om forfatteren
Artikkel

Fogel, Barry S.

Greenberg, Donna B.

Psychiatric care of the medical patient

3. utg. 1 812 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2015. Pris GBP 163

ISBN 978-0-19-973185-5

Det er økt forekomst av psykiske lidelser hos personer med legemlige sykdommer. Samtidig ubehandlet psykisk lidelse kan komplisere forløpet av den somatiske sykdommen og i noen tilfeller til og med føre til høyere dødelighet. Adekvat diagnostikk og behandling av psykiske lidelser ved samtidig somatisk sykdom er derfor meget viktig. Det krever imidlertid ikke bare gode kunnskaper i psykiatri, det trengs også kunnskaper om hvordan den somatiske sykdommen kan innebære at den psykiatriske behandlingen må justeres i forhold til hvordan den ville vært hvis det «bare» forelå en psykisk lidelse. Denne utgivelsen er en av flere fra de siste par år som omhandler dette fagområdet. Målgruppen er leger som arbeider med slike problemstillinger.

Dette er en murstein av en oppslagsbok – den består av ti deler med til sammen 88 kapitler. Det er både generelle kapitler om f.eks. psykofarmakologi og psykososiale behandlinger ved legemlige sykdommer så vel som en rekke kapitler om psykiatrisk behandling av ulike sykdomsgrupper som øre-nese-hals-sykdommer, hjerte- og karsykdommer og nevrologiske sykdommer. Hvert kapittel ender med en kort stikkordsmessig oppsummering av de viktigste fakta.

Kvaliteten på og omfanget av de enkelte kapitlene er variabel. Kapitlet om delirium er for eksempel svært godt og dyptpløyende, med 574 referanser, men neppe egnet som introduksjon til temaet. Kapitlene om psykiatriske aspekter ved øre-nese-hals-sykdommer og blod- og infeksjonssykdommer er eksempler på mye kortere, men likevel gode gjennomganger. Andre kapitler er svakere, f.eks. det om gynekologi og graviditet og problemer etter fødselen. Det er underlig at det ikke er noe kapittel om psykiatriske aspekter ved ulykker og kirurgiske skader. Derimot er det i kapitlet om dermatologi omtale av eksessiv solbruning (tanning), som av forfatterne anføres å være et klinisk problem med psykiatriske implikasjoner – et fenomen som nok er litt fremmed for oss nordmenn.

Den ensidige vektlegging av amerikanske forhold, også hva gjelder henvisning til forskning, er en klar svakhet. Ikke minst når det kommer til bruk av psykofarmaka og psykometriske metoder får dette betydning. For eksempel omtales kun karbonatformen av litium, og den brukes ikke i Norge. I hovedkapitlet om psykofarmaka omtales ikke escitalopram, mianserin eller lurasidon, men f.eks. nefazodon og trazodon, som er avregistrert/ikke registrert hos oss. Mye brukte skalaer som f.eks. Montgomery og Åsbergs depresjonsskala (MADRS) eller MINI nevropsykiatrisk intervju omtales heller ikke, til gjengjeld nevnes flere eldre skalaer som kun brukes i USA. Omtale av undersøkelser med et mer psykologisk perspektiv glimrer stort sett med sitt fravær. Dette er ingen bok for den allment interesserte lege. Den vil først og fremst være til nytte som støttelitteratur for leger som allerede kan mye om fagområdet.

Anbefalte artikler