Tor Atle Rosness Om forfatteren
Artikkel

Leger er utsatt for å bli rammet av depresjon, særlig unge leger under spesialisering, viser en ny studie. Det er imidlertid vanskelig å kartlegge hvor mange som sliter med depressive symptomer.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

I en systematisk oversiktsstudie som omfattet 54 studier, derav 31 tverrsnittstudier og 23 longitudinelle, varierte forekomsten av depresjon eller depressive symptomer hos leger i spesialisering mellom 21 og 43 %, med en estimert samlet forekomst på 28 % (1). Av de 17 560 som ble inkludert i metaanalysen, ble rundt 5 000 leger vurdert som enten deprimerte eller til å ha depressive symptomer.

– Dette er en imponerende og viktig metaanalyse over depressive symptomer blant leger i spesialisering, sier professor Reidar Tyssen ved Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. – Studien viser at stress og utbrenthet blir rapportert av mange leger. Forekomsten av selvmord blant leger var høyere enn hva som er funnet i Norge, sier Tyssen.

– En svakhet med analysen er at den bygger på selvrapporteringsskalaer som er for uspesifikke for en depresjonsdiagnose. Forfatterne antyder at kun tre studier bygger på intervjuer, og heller ikke slike er gode nok. Problemet med skalaene som anvendes er at man konsentrerer seg mer om generell utmattelse og søvnproblemer, noe som kan være knyttet til vaktbelastning og uregelmessig arbeidstid for unge leger, sier Tyssen.

– En annen svakhet er mangelen på representative studier hvor man sammenligner unge leger med andre grupper. I norske studier rapporterer mange flere unge leger at de er misfornøyd med livet – sammenlignet med andre grupper i samfunnet. Vi trenger derfor flere studier der diagnostiske intervjuer på depresjon inngår, sier Tyssen.

Anbefalte artikler