Med hjerte for kvinnen

Sigrun Halvorsen Om forfatteren
Artikkel

Løchen, Maja-Lisa

Gerdts, Eva

Kvinnehjerter

En medisinsk fagbok om vanlige hjertesykdommer. 203 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015. Pris NOK 425

ISBN 978-82-05-46397-4

Forfatterne angir at målgruppen er helsepersonell og studenter som arbeider med hjertesykdom hos kvinner, men også alle kvinnelige hjertepasienter, deres pårørende og venner og andre interesserte.

Fagboken inneholder til sammen 17 kapitler og er inndelt i tre deler som forfatterne skriver skal kunne leses selvstendig. Den første delen omhandler generelle forhold knyttet til kvinnehjertets anatomi, fysiologi, forebygging, risikofaktorer, undersøkelsesmetoder, medikamentell behandling og forskningsmetoder. I den andre delen tar forfatterne for seg de vanligste hjertesykdommene som kan ramme kvinner, som iskemisk hjertesykdom, hypertensiv hjertesykdom, atrieflimmer, aortastenose, mitralinsuffisiens og hjertesvikt. Den tredje delen er kort og omhandler mer spesielle risikofaktorer for hjertesykdom hos kvinner – illustrert med sykehistorier (preeklampsi som risikofaktor, p-piller, tobakk og rusmidler, hjerteskade etter kreftbehandling).

De mange figurene og tabellene letter lesingen. Språket er gjennomgående godt og veksler mellom en populærvitenskapelig og faglitterær form.

Som kvinnelig kardiolog – som har brukt mye tid på å undervise og informere både kvinner og helsepersonell om hjertesykdom hos kvinner – hilser jeg en slik bok velkommen. Det er fortsatt viktig å informere om at hjertesykdom ikke bare er mennenes sykdom, men at den også kan ramme kvinner. Mye av det som omtales, gjelder både kvinner og menn, men der hvor det er forskjeller mellom kjønnene, understrekes det. Forfatterne påpeker også at det er behov for mer forskning på hjertesykdom hos kvinner, da kunnskapsgrunnlaget med hensyn til diagnostikk og behandling hos kvinner fortsatt er noe mangelfullt.

Det er imidlertid en krevende øvelse å skrive en lærebok for helsepersonell som samtidig skal være en bok for pasienter og pårørende. Med pasienter som målgruppe synes jeg det brukes for mange fremmedord, og det er utgreiinger om undersøkelser og diagnostikk som jeg tror kan være vanskelig tilgjengelig for pasienter og pårørende. Det er ikke så lett bare å hoppe over disse avsnittene, da det populærvitenskapelige innholdet hele tiden veksler med det faglige innholdet.

Som fagbok har boken også noen begrensninger. Det brukes mange ord, er få referanser, og en del funn fremsettes som allmenngyldige selv om de bare har vært vist i én enkelt studie. En lærebok på et område som er i så rivende utvikling som dette feltet, og hvor det fortsatt er mye vi ikke vet, ville styrket seg ved å ha flere referanser. Ved gjennomlesing fremkommer det noen faglige unøyaktigheter og småfeil. Boken begynner med en påstand om at hjertesykdom er den vanligste dødsårsaken for kvinner i Norge. Dette er ikke er helt riktig: Ifølge Dødsårsaksregisteret var det flere kvinner som døde av kreft enn av hjertesykdom både i 2013 og 2014. Men alt i alt synes jeg likevel at boken er et godt initiativ og supplement til eksisterende faglitteratur på norsk.

Anbefalte artikler