For lærd og ulærd

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Paulson, Olaf B.

  Gjerris, Flemming

  Sørensen, Per Soelberg

  Klinisk neurologi og neurokirurgi

  6. utg. 791 s, tab, ill. København: FADL, 2015. Pris DKK 980

  ISBN 978-87-7749-785-8

  Dette er sjette utgave av denne læreboken rettet mot medisinstudenter, yngre nevrologer og nevrokirurger. Målet er å gi en god innføring i de vanligste sykdommene som rammer nervesystemet og muskulaturen, i tillegg til å lære opp den gode klinikeren.

  Kapitlene er skrevet av forfattere fra ulike fagmiljøer i Danmark, og tre redaktører har sydd dette sammen. Tross mange forfattere fremstår teksten som helhetlig, siden de fleste sykdomskapitlene har relativt lik struktur og oppdeling. Boken er inndelt i 34 kapitler, hvorav de 13 første tar for seg de ulike delene av den nevrologiske undersøkelsen, topografien, akuttnevrologi og de ulike supplerende undersøkelsesmetodene. De øvrige 21 kapitlene omhandler ulike sykdomsgrupper. Alle kapitlene har gode figurer og nyttige tabeller.

  Som bonus følger det med et laminert undersøkelseskort med tips om hva den basale nevrologiske journalen bør inneholde. Dette kortet er ment for frakkelommen. Innbindingen kunne vært av bedre kvalitet, da eksemplaret raskt ga etter i limingen.

  Språket er gjennomgående godt. Dansk er lett å forstå for en norsk leser. Forfatterne forklarer vanskelige begreper og nevrologiske betegnelser på en pedagogisk måte, og leseren får en god forståelse av faget gjennom de innledende kapitlene.

  Noen sykdommer blir nevnt både i de innledende kapitlene som modeller for å forstå den systematiske kliniske undersøkelsen og under sykdomskapitlene. Redaktørene er flinke til å henvise frem og tilbake til ulike kapitler, slik at det ikke blir for mye gjentakelse.

  Nevrologiske diagnoser deles inn i grupper avhengig av symptomer, etiologi og topografi. Flere sykdommer blir derfor nevnt i flere sykdomskapitler. At det er laget tabeller over sykdommene i starten av de fleste sykdomskapitlene, gir et godt overblikk og forståelse for hvordan sykdommene henger sammen og overlapper hverandre. I tillegg har de fleste forfatterne i starten av kapitlet en definisjon av sykdommene og lister opp synonymer der det finnes. Redaktørene burde vært konsekvente og gjennomført disse oversiktene i alle sykdomskapitlene.

  Forfatterne konsentrerer seg om de hyppigste sykdommene, men kunne med fordel viet større plass til enkelte undergrupper av disse samt sjeldnere diagnoser.

  Alt i alt er dette en god lærebok som innfrir både som introduksjonsbok og som en oversikt for den gode kliniker. Læreboken kan på det varmeste anbefales.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media