De første levertransplantasjonene i Norge og veien dit

Mons Lie Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2015; 134: 2188 – 91

I Tidsskriftet nr. 23 – 24/2015 er det kommet til andre opplysninger. På s. 2191, første avsnitt, skal det stå: Det var først i 1973 at Norge, som det første land i Skandinavia, fikk en egen transplantasjonslov og innføring av begrepet hjernedød. Finland fikk imidlertid en slik lov i 1971.

Dette er rettet på nett.

Anbefalte artikler