Krig og bensinmangel

Tone Bergset Om forfatteren
Artikkel

Året er 1940. Tidsskrift for Den norske lægeforening kommer ut som vanlig, men er heller ikke uberørt av Den annen verdenskrig. I Tidsskr Nor Lægeforen 1940; 17: 711 – 13 ble det sendt ut en oppfordring til landets leger fra Medisinaldirektøren om å bytte fra bensin til karbidgeneratordrift.

Til landets læger.

Rundskriv av 12. august 1940 fra Medisinaldirektøren.

Statens Gassgeneratornemnd har med skriv av 2 ds. til Sosialdepartementet gjort oppmerksom på at en fortsatt må gjøre regning med meget knap tilgang på bensin og at læger som bruker egen bil, bør forberede overgang til karbidgeneratordrift. På grunnlag av dette vil jeg rå til at slik overgang snarest mulig forberedes. Jeg gjør oppmerksom på at de hittil godkjente karbidgeneratortyper etter opplysninger fra Gassgeneratornemnda er vel egnet for lægebiler. De karbidgeneratorer som er godkjent, er:

«Fura», Norsk Aktieselskap Gassaccumulator, Oslo.

«Ideal», Overaasens Motorfabrik og Mek. Verksted, Gjøvik.

«Sigvart Larsens Karbidgenerator», Sigvart Larsen, Hafslundøy pr. Sarpsborg.

Prisen for de tre typer er ca. kr. 700,00 for de to første og ca. kr. 500,00 for den siste. Hertil kommer monteringsutgifter.

Statens Gassgeneratornemnd kontrollerer etter vedtak av Administrasjonsrådet bl. a. produksjon og bruk av karbidgeneratorer til drift av motorkjøretøyer og vil fordele de disponible karbidgeneratorer etter de forskjellige transportbehovs samfundsmessige betydning. Biler som nyttes av læger, vil komme i første rekke ved fordelingen. Til støtte for den fordelingsplan Gassgeneratornemnda vil arbeide etter, ønsker nemnda opplysninger om hvilket antall karbidgeneratorer en bør regne med til lægetransport.

Så framt De er interessert i å bli tatt i betraktning ved fordeling av karbidgeneratorene, bør De derfor snarest sende meddelelse om dette til Statens Gassgeneratornemnd, adresse Grubbegata 1 – 3, Oslo. For det tilfelle at det skulle bli vanskelige å etterkomme alle søknadene fra lægene, bør De allerede nå gi nærmere opplysninger om nødvendigheten av at Deres søknad blir etterkommet. Er De distriktslæge bør det opplyses.

Etter konferanse med generatornemnda bes også læger som bruker motorbåt, om å sende melding, dog bare de som anvender bensinmotor – 4 takts forgassermotor – da karbidgenerator ikke kan monteres på oljemotor.

Sekretariatet har mottatt en rekk forespørsler om denne sak og kan etter henvendelse til sakkyndige meddele:

Montering av karbidgenerator koster 40 – 75 kr. Den monteres bak på bilen som illustrasjonen viser («Ideal») eller i bagasjerommet («Fura»). Dimensjonene på denne er bredde 860 mm, dybde 500 mm og høyde 770 mm. Vekt med full karbid- og vannfylling 140 kg.

Å starte bilen tar 2 – 4 min.

Med en karbidpris av 32,50 kr. pr. 100 kg og en bensinpris av 60 øre pr. liter blir driftsutgiftene omtrent de samme.

Monteringen av generatoren krever som regel ingen forandring av motoren og det er lett å gå over til bensin igjen når den tid kommer.

«Fura» er beregnet på 20 kg karbidfylling og vil da gi en aksjonsradius på ca. 8 mil. Etter kjøring av en sånn distanse bør det skiftes vann og spyles ut.

Slitasjen skal etter de prøver som er foretatt, ikke være større enn ved bensindrift.

Anbefalte artikler