Elektronisk multidose og e-dialog med apoteket er på vei!

Jan Emil Kristoffersen Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1798

I Tidsskriftet nr. 19/2015 skal det på s. 1798, andre mellomtittel stå: Tas i bruk fra våren 2016

På samme side skal siste avsnitt byttes ut med følgende tekst:

Fastleger som benytter System X vil etter planen få systemstøtte for den nye funksjonaliteten tidlig 2016, mens Plenario vil ha løsningen med i vårrelease 2016. Det er ikke klart når fastleger som benytter CGM Journal vil få funksjonaliteten. Forskrivningsmodulen (Winmed 2/Vision) har støtte allerede. Det vil bli gjennomført pilotering av løsningen i det enkelte EPJ-system før de breddes til alle brukere av systemet. Overgangen til elektroniske rutiner må skje koordinert med multidoseapoteket, og den enkelte lege vil bli nærmere kontaktet vedrørende oppstartstidspunkt.

Vi beklager feilen. Den er rettet på nett.

Anbefalte artikler