Karsykdom ved inflammatorisk leddsykdom

Martine Rostadmo Om forfatteren
Artikkel

Bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler kan beskytte mot hjerte- og karsykdom hos pasienter med ankyloserende spondylitt, ifølge en ny studie.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Pasienter med ankyloserende spondylitt har økt kardiovaskulær risiko. I en kanadisk kohortstudie med over 100 000 deltakere ble det bekreftet at slike pasienter har økt kardiovaskulær dødelighet (hasardratio 1,36; 95 % KI 1,13 – 1,65) (1). Studien viste også at alder (høy), kjønn (mann), lav sosioøkonomisk status og manglende bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske midler ga ytterligere økt risiko.

– Dette er en stor studie, av høy kvalitet, og forhåpentligvis vil den føre til økt bevissthet rundt den økte risikoen for hjerte- og karsykdom hos pasienter med ankyloserende spondylitt, sier Ivana Hollan, som er lege og seniorforsker ved Revmatismesykehuset i Lillehammer. – Det har vært lite oppmerksomhet omkring tidlig diagnostikk og forebygging av hjerte- og karsykdom hos slike pasienter sammenliknet med for eksempel diabetespasienter, sier hun.

– Studien indikerer dessuten at ikke-steroide antiinflammatoriske midler beskytter mot hjerte- og karsykdom ved spondyloartritt. Dette kan virke som et paradoks, siden disse midlene ellers er kjent for å gi økt risiko for hjerte- og karsykdom. Studier ved revmatoid artritt har vist liknende funn, så én mulig forklaring kan være at inflammasjon spiller en større rolle ved hjertesykdom hos pasienter med inflammatorisk leddsykdom enn i befolkningen ellers, og at det nettopp er den antiinflammatoriske effekten som bidrar til å beskytte mot hjerte- og karsykdom, fortsetter hun.

– Et annet viktig funn i studien er assosiasjonen mellom lav sosioøkonomisk status og risiko for død av vaskulære årsaker. Lav sosioøkonomisk status er en prediktor for en rekke negative helseeffekter. Dette viser at tverrfaglig samarbeid med sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut og andre yrkesgrupper med sikte på å fremme pasientens muligheter til å delta i arbeidslivet, er viktig, sier Hollan.

Anbefalte artikler