God og konsis innføring i epidemiologi

Grace M. Egeland Om forfatteren
Artikkel

Thelle, Dag S.

Epidemiology

A basis for public health and disease prevention. 320 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015. Pris NOK 425

ISBN 978- 82- 05- 41220- 0

Det finnes en rekke gode lærebøker i epidemiologi, så det var noe nølende og med en viss skepsis jeg gikk med på å anmelde Dag S. Thelles bok. Jeg ble imidlertid positivt overrasket. Boken er ideell for medisinstudenter som en første introduksjon til faget, og passer også for travle leger og annet helsepersonell som en referansebok om grunnleggende begreper og fremskritt i faget. For den som planlegger en karriere innen epidemiologisk forskning, vil imidlertid mer utdypende bøker som omhandler de ulike emnene grundigere, være nødvendig.

I de første 12 av de 20 kapitlene har forfatteren rettet søkelyset mot epidemiologisk studiedesign og assosiasjonsmål, og han dekker viktige metodologiske problemer som mål for validitet og viktige feilkilder (bias). Han beskriver også paradigmeskiftet for hva som skal til for å kunne trekke kausale slutninger, som kom i 1960-årene da man forsøkte å forstå røykerelatert morbiditet og mortalitet. Boken dekker emner fra den akademiske litteraturen som mange ikke-spesialister ellers vil finne utilgjengelige og vanskelige å forstå, i et forfriskende lett fordøyelig format, fylt med pedagogiske eksempler og figurer. Eksempler på emner som nevnes i oversiktsform, er Thomas Bayes’ arbeid med betinget sannsynlighet, kausale grafer ved bruk av «directed acyclic graphs» (DAGs) og idégrunnlaget for mendelsk randomiseringsteknikk, som brukes i genetisk epidemiologi.

Forfatteren tar oss med på en tidsreise fra epidemiologiens opprinnelse med John Snows kolerastudier i London på midten av 1800-tallet, og videre gjennom de viktigste utviklingstrekk og utfordringer innen epidemiologi og folkehelse frem til i dag. Det hele er illustrert med metodiske problemstillinger. Han presenterer den skiftende sykdomsutbredelsen i ulike populasjoner mens han fremhever de epidemiologiske overgangene som har skjedd og fortsatt skjer. Videre gir han en overbevisende beskrivelse av sosiale ulikheter i helse og hvordan ulik sykdomsforekomst mellom og innen populasjoner kan gi ledetråder om underliggende årsaksfaktorer – faktorer som hvis de identifiseres, kan føre til effektive forebyggende tiltak. Betydningen av epidemiologi innen folkehelse og helsepolitikk fremheves, men forfatteren erkjenner og beskriver samtidig også fagfeltets begrensninger.

I tillegg til de 20 kapitlene inneholder boken tre vedlegg som kan være nyttige som grunnlag for klasseromsdiskusjoner. Forfatteren drar veksler på sin fremragende karriere innen undervisning i forebyggende medisin og epidemiologi og sin epidemiologiske forskning når han har forfattet denne boken.

Min konklusjon er at dette er en god og konsis innføring i epidemiologi.

Anbefalte artikler