Etiske refleksjoner må forme leger

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Rådet for legeetikk oppfordrer legene til å bruke tid på etisk refleksjon, særlig i spesialistutdanningen.

VIL PREGE FREMTIDEN: Leder av Rådet for legeetikk Svein Aarseth tror at eutanasi vil være et tema som vil stå sentralt i tiden fremover. Foto: Ellen Juul Andersen

– Dette er viktig i formingen av fremtidens leger. I tillegg kan det ikke understrekes nok hvor viktig det er at kliniske etikkkomiteer konsulteres aktivt, sier Svein Aarseth, leder av Rådet for legeetikk.

Færre klagesaker

I 2015 har Rådet hatt mange og varierte saker til behandling.

– Det er ikke så veldig mange klagesaker. De som er, omhandler ofte legenes erklæringer, som omtales i Etiske regler for leger, kapittel 3. Her går det dels på formuleringer som pasientene opplever som krenkende eller feil, og dels tilfeller hvor legene ikke alltid er nok oppmerksomme på at pasientene vil kunne lese det som skrives. Vi ser at det dreier seg om legens rolle. Det var også grunnen til at Rådet ønsket et utvidet kapittel 2, om at legen har et ansvar for å tydeliggjøre overfor pasienten den rolle legen har i den aktuelle situasjon.

Rådet behandler også saker knyttet til markedsføring. Dels omhandler sakene at det ikke er anført hvem som er medisinskansvarlig i annonsene, dels har Rådet også vurdert at noen annonser kan være egnet til å skape angst i befolkningen. Sistnevnte gjelder stort sett firmaer, sier Aarseth.

– Dette har vi sett så alvorlig på, at Rådet nylig arrangerte et eget seminar om medisin og marked, hvor vi satte søkelyset på hvilken rolle private tjenesteytere skal ha som en del av den offentlige helsetjenesten i Norge og også rollen til de helprivate tilbyderne.

Medieinteresse

– Det har i mediene vært en del oppmerksomhet rettet mot eutanasi. Vi har blant annet klaget NRK inn for Pressens Faglige Utvalg – PFU og Kringkastingsrådet i forbindelse med Brennpunkts reportasje om Den siste reisen. Hvis jeg skal utdype dette, gikk PFU inn på omtale av selvmord hvor vi har vanskelig for å se at et legeassistert selvmord er annerledes enn et vanlig selvmord. Mens vi i Kringkastingsrådet klaget og stilte spørsmål ved hvilken rolle NRK skal ha som formidler i disse sakene. I PFU fikk klagen langt på vei medhold, mens Kringkastingsrådet avviste klagen. Rådet har hatt uvurderlig og viktig bistand fra nevrolog Morten Horn i arbeidet med å få frem disse problemstillingene.

Fremtiden

På spørsmål om hva Aarseth tror vil prege fremtiden, sier han at han tror eutanasidebatten vil stå sentralt. Han trekker også frem endringer i bioteknologiloven, eksempler er oppsøkende genetisk virksomhet og endrede retningslinjer for assistert befruktning og hvem skal få tilbudet.

– Medlemmene er velkomne til å spørre Rådet til råds, sier leder av Rådet for legeetikk Svein Aarseth.

Anbefalte artikler