Intervju ved ansettelse av turnusleger

Cecilie Normann Birkeli Om forfatteren
Artikkel

Den første nasjonale evalueringen av turnustjenesten etter at ny ordning med søknadsbasert opptak til turnustjenesten ble innført, er nylig gjennomført. En tredel av turnuslegene ble ansatt uten at det ble foretatt intervju.

Illustrasjonsfoto: Ole Kristian Losvik

Siden forrige runde av nasjonal evaluering av turnustjenesten, som ble gjennomført i 2010, har myndighetene endret systemet for opptak. Nå er det søknad istedenfor loddtrekning. Staten styrer fordelingen av antall turnusplasser via søknadsportalen, men det er helseforetakene (arbeidsgiverne) som foretar og gjennomfører ansettelsene av de nyutdannede legene. Det er også opp til hvert helseforetak å bestemme hvordan dette skal gjennomføres og hvilke ansettelseskriterier som skal ligge til grunn.

I tidsrommet februar – mai i år gjennomførte LEFO – Legeforskningsinstituttet, på oppdrag fra medisinsk fagavdeling i Legeforeningen en ny nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger. De som besvarte evalueringen i 2015 er altså det første kullet som har gjennomført turnustjenesten i den nye søknadsbaserte ordningen. Vi inkluderte derfor også spørsmål om ansettelsesprosessen, om de opplevde den som god og om det ble foretatt intervju (via telefon eller personlig oppmøte). Spørreskjemaet (ett for sykehus og ett for kommunehelsetjenesten) ble sendt ut på e-post til 442 turnusleger som gjennomførte sin tjeneste ved sykehus og i kommunehelsetjenesten i februar 2015. Vi mottok svar fra 68 %. Resultatene fra disse undersøkelsene tjener som informasjonsgrunnlag for turnusrådet, arbeidsgivere og myndigheter i arbeidet med å forbedre tjenestens kvalitet. De kan også være nyttige for nyutdannede legers valg av turnussted.

Resultatene viste at turnusleger som var blitt intervjuet var mer fornøyde med ansettelsesprosessen. 23 – 27 % av respondentene i sykehus og kommunehelsetjenesten opplevde ikke ansettelsesprosessen som god. 32 % av dem som startet i ny ordning på sykehus var ikke blitt intervjuet i forbindelse med ansettelsen. De som oppga at de ikke var fornøyde, fikk mulighet til å utdype dette nærmere i et kommentarfelt. Vi fikk til sammen inn 121 kommentarer. Her ble særlig uklare ansettelseskriterier, tilfeldigheter og uforutsigbar ansettelsesprosess nevnt. For kommunehelsetjenesten ble også manglende struktur og plan for fordeling av plasser trukket frem.

Til tross for sterke føringer fra myndighetene (1) om at intervju skal foretas, er praksisen forskjellig mellom helseforetakene. Dette kan ha bidratt til å skape uklarheter og et negativt inntrykk.

Data samlet fra evalueringen publiseres i løpet av november 2015.

Anbefalte artikler