Kari Tveito Om forfatteren
Artikkel

Generell anestesi i tidlig barndom antydes assosiert med svekket språkutvikling og kognisjon.

Illustrasjonsfoto: DPA/Scanpix

Dyrestudier har vist at vanlige anestesimidler kan føre til nevrotoksisitet og lærevansker hos unge dyr. I en nylig publisert studie studerte amerikanske forskere langtidseffekt av generell anestesi hos ellers friske barn på språk, kognisjon og hjernestruktur (1). Studiepopulasjonen var en kohort av barn og ungdom 5 – 18 år som hadde vært med i en tverrsnittsstudie av språkutvikling, inkludert MR-undersøkelser av hjernen. 53 barn i kohorten som hadde gjennomgått kirurgi under generell anestesi før fylte fire år ble identifisert fra sykehusjournaler. Disse ble paret med kontrollpersoner fra samme studie ut ifra alder, kjønn, venstre- eller høyrehendthet og sosioøkonomisk status.

De fleste barna hadde fått gjennomført ett kirurgisk inngrep i 1 – 2 års alder. Gjennomsnittlig testskår på kognitive tester lå innenfor befolkningsnormalen for begge grupper. Barna som hadde fått anestesi hadde imidlertid lavere skår enn kontrollgruppen på alle tester, med signifikant lavere skår på lytteforståelse (justert p = 0,039) og utførings-IQ (justert p = 0,039). Funnene var assosiert med mindre volum av hjernebarksubstans i bakre hjerneregioner.

– Studien er tankevekkende og gir et varsko om at anestesimidler kan skade den umodne menneskehjernen, tilsvarende det som er rapportert i ulike dyrestudier, sier Jon Skranes, overlege ved Barnesenteret, Sørlandet sykehus i Arendal og professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. – Funnene må imidlertid tolkes med varsomhet på grunn av svakheter som et relativt lite utvalg og retrospektivt design.

– I mange tilfeller hadde det gått flere år fra operasjonstidspunkt til MR og klinisk testing. Hvorvidt de avvikende MR-funnene skyldes anestesien eller andre årsaker, er derfor usikkert. Resultatene passer imidlertid med funn fra nyere nyfødtforskning som viser at sedativer som morfin og fenemal kan påvirke normal hjerneutvikling i negativ retning. Det er absolutt grunn til å være tilbakeholden med generell anestesi og også med analgetika og sedativer til små barn, spesielt nyfødte, når det ikke er en livsviktig indikasjon, sier Skranes.

Anbefalte artikler