Re: Et uunnværlig verktøy

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I denne lederartikkelen om statistikk (1) gjentar Eva Skovlund synpunkter fra en leder hun skrev i 2013 (2). To spørsmål jeg stilte henne i en artikkelkommentar (2) til lederen fra 2013 er fremdeles ubesvart: 1) Hvorfor gir 100 tester med ett spørsmål i hver test riktigere resultater enn 100 spørsmål i en test? 2) Hva er den prinsipielle forskjellen i den informasjon p-verdier og konfidensintervaller (CI) gir? I en kronikk om p-verdier (3) refererer Are Hugo Pripp til en diskusjon om dette siste (4, 5). Argumentet synes å være at bredden på CI, i motsetning til avstanden mellom dem (det er avstanden eller overlappingen som tilsvarer p-verdier), skal gi ekstra informasjon som p-verdien ikke har.

  Problemet er imidlertid at bredden på CI (og følgelig også avstanden mellom CI) varierer med antall observasjoner. Jo flere observasjoner desto smalere CI, større avstand mellom CI og lavere p-verdier. Ønsker man å fremme et gitt budskap, kan dette påvirkes ved å justere antall observasjoner. På forhånd å beregne antall observasjoner man trenger for å vise, for eksempel om en behandling har effekt (å oppnå en p-verdi < 0,05), er en akseptert fremgangsmåte, men det er egentlig å fiske etter et gitt resultat.

  P-verdier og avstanden mellom CI forteller oss ikke noe om to forhold som vi trenger for å trekke praktiske konklusjoner, nemlig hvor sterk en effekt er og hvordan variasjonen i behandlingseffekten er fra person til person (spredning). P-verdier sier oss bare at det sannsynligvis er en effekt, men ikke hvor sterk den er. Videre er den, slik vi nå gjør våre analyser, kun knyttet til gjennomsnittet, ikke til variasjonen. Variasjonen i behandlingseffekt, også om den har en unormal fordeling, kan være like viktig å kjenne til som den gjennomsnittlige effekten.

  Man kan hevde at bredden på CI gir ekstra informasjon ved å si noe om presisjonen på det estimerte gjennomsnittet, en opplysning som kan være av betydning. Men, denne parameter må ikke forveksles med informasjon om behandlingseffektens variasjon, en feiltolkning som jeg tror er vanlig (og som kanskje kynisk utnyttes av noen kunnskapsrike forfattere).

  Disse statistiske parametere gir oss altså begrenset informasjon om det virkelige livet, det vil si om forhold som vi trenger å kjenne til for å fatte beslutninger og å gi pasientene anbefalinger. Jeg har merket meg at man heldigvis begynner å gi disse bearbeidede, teoretiske, statistiske estimater mindre betydning ved at plots med CI fortrenges av «box.plots»,«bee-swarm plots», eller en kombinasjon av «box plots» og, for eksempel, søylediagrammer. Disse viser oss de målte resultater, det vil si at vi får «the whole complete information, nothing is hidden, you see the sample size, the distribution, possible problems/outliers...everything» (6).

  Jeg vil hevde at vårt manglende krav til presentasjon av «det virkelige livet» gir mulighet til å selge (nær) verdiløse helsekostprodukter og også til å skremme med bagatellmessige risikofaktorer: I en reklame for bruk av vitamin K for å bevare benhelsen vises til et arbeide hvor det er vist signifikant mindre tap av beinmasse (BMD) ved tilskudd av vitamin K (7). Den faktiske forskjellen mellom gruppene med og uten dette tilskuddet var imidlertid minimal, sannsynligvis helt ubetydelig, men statistisk signifikant takket være et relativt stort antall observasjoner. Slik sett er påstanden i reklamen korrekt, men misvisende.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media