Lærerikt om hverdagsvansker hos personer med psykisk utviklingshemning og autisme

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bakken, Trine Lise

  Utviklingshemning og hverdagsvansker

  Faktorer som påvirker psykisk helse.208 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015. Pris NOK 335

  ISBN 978-82-05-48025-4

  Hensikten med boken er å presentere faktorer som har innvirkning på psykisk helse hos personer med utviklingshemning/autisme og belyse hvordan forståelse av disse kan legge grunnlag for god psykisk helse. Målgruppen inkluderer nærpersoner, kommunale tjenesteytere og fagpersoner som kommer i kontakt med personer med utviklingshemning.

  Formatet er hendig, og den populærvitenskapelige formen gjør boken tilgjengelig for en bred lesergruppe. Skrivestilen er preget av korte setninger og språk som er direkte og rett på sak.

  Boken innledes med definisjoner av noen sentrale begreper knyttet til autisme, utviklingshemning og bistandsytere før leseren presenteres for tre gjennomgangspersoner med autismespekterlidelser og ulik grad av utviklingshemning. I de følgende kapitlene er det mye nyttig informasjon om hvordan utviklingshemning påvirker hjernefunksjoner som kognisjon, sensorisk prosessering, emosjonsregulering og evne til egenomsorg i dagliglivet. Tilknytning, tap av relasjoner og sorgprosesser er også viktige temaer som belyses. De mange eksemplene som beskriver gjennomgangspersonenes konkrete utfordringer, fulgt av beskrivelser av tilretteleggingstiltak og intervensjoner tilpasset den enkeltes grad av utviklingshemning og funksjonsnivå, bidrar til å gjøre teksten levende og lærerik. Det er også viet plass til å drøfte viktige etiske forhold som brukermedvirkning, selvbestemmelse og dilemmaer for tjenesteytere. Avslutningsvis presenterer forfatteren hvordan særinteresser hos personer med autismespekterdiagnose kan vinkles til å representere styrkeområder.

  Når det gjelder hverdagsvansker hos personer med utviklingshemning og autisme, er teksten gjennomgående tankevekkende og lærerik. Forfatteren har imidlertid også valgt å omtale psykiatriens historie og diagnostikk og behandling av psykiske lidelser. Disse delene synes til dels å være preget av forfatterens personlige oppfatninger og kunne med fordel vært mer nyansert. I kapitlet Funksjonshemming eller psykose er det for eksempel viet et avsnitt til feilaktig bruk av nevroleptika. Riktig bruk av nevroleptika er derimot ikke omtalt. Og selv om det fortsatt er mange uløste gåter når det gjelder å forstå hjernens funksjon, blir det tabloid å konkludere omtalen av moderne hjerneforskning med at «i hjernen finner vi bare blod og gørr».

  Når dette er sagt, inneholder boken mye nyttig lærdom for alle som er opptatt av å fremme god psykisk helse hos personer med utviklingshemning/autisme.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media