Kari Tveito Om forfatteren
Artikkel

Det er ikke alltid man kan påvise patogene bakterier eller virus hos voksne pasienter som blir innlagt på sykehus med pneumoni. Dette viser en amerikansk studie.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Pneumoni er en av de hyppigste infeksiøse årsakene til sykehusinnleggelse og død, særlig blant eldre.

I en populasjonsbasert studie, utført fra januar 2010 til juli 2012, ble alle pasienter over 18 år innlagt med pneumoni registrert ved til sammen fem sykehus i Chicago og Nashville (1). Personer som nylig hadde vært innlagt på sykehus eller hadde alvorlig immunsuppresjon, ble ekskludert fra studien. Pasienter fra en allmennpraksis i Nashville, uten symptomer på luftveisinfeksjoner, utgjorde en kontrollgruppe for å anslå prevalensen av respiratoriske patogener i den friske, voksne befolkningen.

Av de om lag 2 500 pasientene i studien hadde over 90 % røntgenologiske funn forenlig med pneumoni. Blant disse ble det gjort bakteriell og virologisk testing hos 97 %. Patogene mikrober ble påvist hos 38 %. Det hyppigst påviste patogenet var humant rhinovirus (9 %), etterfulgt av influensavirus (6 %). Pneumokokker ble påvist hos 5 %. Den årlige insidensen av pneumoni var på 24,8 tilfeller per 10 000 voksne (95 % KI 23,5 – 26,1). Insidensen økte med alderen for alle påviste patogene mikrober, og blant de over 80 år var årlig insidens på 164,3 tilfeller per 10 000.

– Dette er en god studie, ikke minst fordi studien er gjort på et uselektert pasientmateriale, og fordi forfatterne har brukt en kontrollgruppe, sier Dag Berild, overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

– Den lave insidensen av pneumokokker er oppsiktsvekkende, men dette kan, som forfatterne også nevner, skyldes vaksinering av amerikanske barn i de senere år. For øvrig viser studien hvor nyttig PCR-undersøkelser er, særlig ved virusdiagnostikk. Prosentandelen pasienter som fikk påvist etiologisk agens, er overraskende lav, påpeker Berild. – Én mulig årsak er at bakterieprøver, bortsett fra blodkulturer, ble tatt etter oppstart av antibiotika.

Studien bekrefter at Enterobacteriaceae, dvs. gramnegative staver som E. coli og Klebsiella, er en svært sjelden årsak til pneumoni ervervet utenfor sykehus. Norske leger kan derfor trygt fortsette med penicillin som førstevalg ved de fleste tilfeller av pneumoni, sier Berild.

Anbefalte artikler