Bra om helseledelse

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Orvik, Arne

  Organisatorisk kompetanse

  Innføring i profesjonskunnskap og klinisk ledelse. 376 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademiske, 2015. Pris NOK 539

  ISBN 978-82-02-45593-4

  Arne Orvik er førstelektor ved Høgskolen i Ålesund med fagområdene organisatorisk kompetanse, helsepolitikk, helseledelse, samhandling og tverrfaglig, interorganisatorisk samarbeid. Første utgave kom i 2004. Denne nye, reviderte versjonen har en mer tverrprofesjonell fagprofil.

  Forfatteren gir en innføring i profesjonskunnskap og ledelse for helsepersonell. Målgruppen er primært helsefagstudenter i bachelorutdanningen, men også studenter på masternivå.

  Organisatorisk kompetanse er skrevet i en utforskende og analytisk stil. Forfatteren tar opp rolleforventninger og kompetansebehov, nøkkelbegreper i ledelse, pasientperspektiv, produksjonsperspektiv og profesjonsperspektiv, organisasjonsformer, samhandling og endringsprosessens faser. Han avslutter med en grundig gjennomgang av klinisk ledelse.

  Oppbyggingen er god, med over 400 kildeanvisninger. Boken dekker det aller meste av hva som er skrevet om helseledelse på norsk, i tillegg til at den har mange nyttige henvisninger til internasjonal litteratur på området. Hvert kapittel avsluttes med en rekke spørsmål og problemstillinger til refleksjon og diskusjon. Det gjør den spesielt velegnet for studenter.

  Helsepersonell skal ivareta kvaliteten på pasientbehandlingen samtidig som de skal sørge for effektivitet og produktivitet. Den kliniske hverdagen er kompleks. Det er ikke lenger tilstrekkelig å være en god kliniker. Dagens helsepersonell må også kunne organisere og lede. Undervisning i ledelse har vært relativt lite prioritert i grunnutdanningen av leger i Norge. Det er i ferd med å endre seg. Derfor er denne utgivelsen et kjærkomment tilskudd til lærebøker på området.

  Jeg kan trygt anbefale boken til alle typer helsepersonell som ønsker å kvalifisere seg til lederoppgaver i helsevesenet. Ved Universitetet i Bergen vil vi ta den i bruk i det erfaringsbaserte masterstudiet i helseledelse for leger og annet helsepersonell som vil ta videreutdanning i helseledelse, helseøkonomi og kvalitetsforbedring. Vi vil også anbefale den til medisinstudenter som etterlyser gode og oppdaterte lærebøker om ledelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media