Transfusjonspraksis ved hjertekirurgi

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Restriktiv transfusjonspraksis etter hjertekirurgi ga ikke bedre resultater.

Observasjonsstudier antyder at transfusjon etter hjertekirurgi kan gi alvorlige bivirkninger. Det har imidlertid ikke vært utført gode randomiserte studier der ulik transfusjonspraksis er sammenliknet.

I en studie med rundt 2 000 pasienter som gjennomgikk ikke-akutt hjertekirurgi, ble pasientene med postoperativt hemoglobinnivå lavere enn 9 g/100 ml randomisert til transfusjonsgrense 7,5 g/100 ml og 9 g/100 ml (1). Transfusjonsratene var henholdsvis 53  % og 92  % i de to gruppene. Forekomsten av alvorlig infeksjon eller iskemisk hendelse de tre første månedene var 35  % i restriktiv gruppe og 33  % i ikke-restriktiv gruppe (oddsratio 1,11; 95  % KI 0,91 – 1,34; p = 0,30). Andre alvorlige postoperative komplikasjoner rammet henholdsvis 36  % og 34  %. Etter tre måneder var det flere dødsfall i restriktiv gruppe enn i ikke-restriktiv gruppe (4,2  % versus 2,6  %; hasardratio 1,64; 95  % KI 1,00 – 2,67; p = 0,045).

– Resultatene fra denne studien er overraskende, sier professor Alexander Wahba ved Klinikk for thoraxkirurgi, St. Olavs hospital. – Gruppen med liberal transfusjonsterskel hadde høyest overlevelse. Men studiepopulasjonen var hjertekirurgipasienter, og resultatene kan ikke uten videre overføres til andre grupper. Det kan tenkes at hjertesyke pasienter profitterer på en liberal transfusjonsstrategi fordi de har reduserte kardiovaskulære reserver. Studien antyder at en ressurssparende restriktiv holdning til transfusjon ikke gir best resultat for alle pasientgrupper. Klinisk skjønn er et viktig supplement til transfusjonsalgoritmer, sier Wahba.

Anbefalte artikler