Transfusjon og koagulopati ved alvorlig traume

Liv-Ellen Vangsnes Om forfatteren
Artikkel

Blødning er en vanlig dødsårsak etter traumer. Transfusjonsbehandling med en høy andel plasma og blodplater har imidlertid begrenset effekt på traumeindusert koagulopati.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Alvorlig blødning etter traumer behandles med hemostatisk resuscitering, der erytrocyttransfusjon suppleres med en høy andel plasma og blodplater. Studier har vist at slik blodkomponentbehandling gir bedret overlevelse, men forskere mener nå at det i disse studiene har vært seleksjonsskjevhet.

I tidsskriftet Intensive Care Medicine er det nylig publisert en prospektiv kohortstudie, der målet var å undersøke om et slikt transfusjonsregime kan korrigere traumeindusert koagulopati (1). Av 106 traumepasienter med blødning som ble inkludert, hadde over 40  % koagulopati ved innkomst.

Denne andelen steg til 81  % etter transfusjon av åtte enheter med erytrocytter. Alle koagulasjonsparametere ble forverret under blødning. Transfusjon med høy andel plasma viste ingen klar fordel. Kun en kombinasjonsbehandling med høydose plasma, kryopresipitat og blodplater samt et høyt fibrinogennivå syntes å bedre koagulasjonen.

– Studien tyder på at hemostatisk resuscitering ikke bedrer traumeindusert koagulopati under pågående blødning, sier Corinna Maintz, som er seksjonsoverlege på Anestesiavdelingen, Sykehuset Østfold og medlem av traumeutvalget.

– Dette er interessante og litt uventede funn. Men studien besvarer ikke andre viktige spørsmål: Hvor mye verre hadde koagulopatien blitt uten tilførsel av koagulasjonsfaktorer? Hvilken klinisk effekt har det at koagulasjonen ikke normaliseres? Ville behandling med traneksamsyre ha gjort en forskjell? Kanskje man ender opp med transfusjonsprotokoller som er enda mer aggressivt rettet mot korreksjon av koagulopati, der man ikke «tynner ut» koagulasjonsfaktorene med erytrocyttkonsentrat? Her er det grunnlag for oppfølgingsstudier, mener Maintz.

Anbefalte artikler