Liv-Ellen Vangsnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Liv-Ellen Vangsnes

Liv-Ellen Vangsnes
13.04.2021
According to the prime minister, we cannot afford to expand intensive care capacity without taking resources from other patient groups. The strange thing is that in other respects, money seems to be...
Liv-Ellen Vangsnes
07.04.2021
Ifølge statsministeren har vi ikke råd til å utbedre intensivkapasiteten uten å ta fra andre pasientgrupper. Det underlige er at pengene ellers synes å sitte ganske løst. Foto: Sturlason «Dette er en...
Liv-Ellen Vangsnes
09.12.2019
Medical error is rarely caused by individual carelessness. Punishing health workers will do more harm than good. To minimise the risk we should build a culture for learning, not for punishment. Photo...
Liv-Ellen Vangsnes
09.12.2019
Medisinske feil er sjelden forårsaket av individuell skjødesløshet. Å straffe helsepersonell vil gjøre mer skade enn gagn. Skal vi minimere risikoen, bør vi bygge en kultur for læring, ikke for...
Liv-Ellen Vangsnes
31.10.2017
A young doctor in Denmark has been found guilty of gross negligence. She asked a nurse to measure a patient’s blood glucose level, but failed to enter her request in the medical records. Photo...
Liv-Ellen Vangsnes
30.10.2017
I Danmark er en ung lege dømt for grov forsømmelse. Hun ba en sykepleier om å måle blodsukkernivå, men førte det ikke i journalen. En ung lege har forvakt en natt i august 2013. En pasient blir...
Liv-Ellen Vangsnes
04.09.2017
Det er ikke sikkert du får den helsehjelpen som du forventer hvis du blir syk. Politikernes løfter samsvarer ikke med realiteten helsepersonell opplever. Leger har i flere år varslet om at...
Liv-Ellen Vangsnes
25.10.2016
The doctors’ strike to preserve appropriate working conditions ended in compulsory arbitration. Patient safety and the quality of health care are threatened from many sides. The requirements in the...
Liv-Ellen Vangsnes
25.10.2016
Legenes streik for å beholde forsvarlige arbeidsforhold endte med tvungen lønnsnemnd. Pasientsikkerheten og kvaliteten i helseomsorgen er truet fra flere hold. Helsepersonellovens krav om at...
Liv-Ellen Vangsnes
13.10.2016
Legenes streik for å beholde forsvarlige arbeidsforhold endte med tvungen lønnsnemnd. Pasientsikkerheten og kvaliteten i helseomsorgen er truet fra flere hold. Helsepersonellovens krav om at...
Liv-Ellen Vangsnes
02.06.2015
Palliative measures may provide better end-of-life care than life-prolonging treatment. Overtreatment may reduce the quality of life. Photo: Sturlason In our part of the world, significant resources...
Liv-Ellen Vangsnes
09.02.2016
Hospitals are struggling with systems that are not working. Medical considerations are being sidelined, and job satisfaction is evaporating. This might well have an effect on patients. Photo:...
Liv-Ellen Vangsnes
21.06.2016
Verdens befolkning blir stadig eldre. Er økt forventet levealder ledsaget av bedret helse og livskvalitet? I de fleste industrialiserte land øker den forventede levealder med to år eller mer hvert...
Liv-Ellen Vangsnes
24.05.2016
Hjerteinfarkt med dyspné som hovedsymptom er assosiert med fire ganger så høy dødelighet som hjerteinfarkt med brystsmerter, viser ny studie. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library En dansk...
Liv-Ellen Vangsnes
06.10.2015
Mekanisk brystkompresjon med LUCAS gir bedre kvalitet på hjerte-lunge-redning enn manuelle kompresjoner, viser en dansk studie. Mekanisk brystkompresjon ved hjerte-lunge-redning brukes i økende...
Liv-Ellen Vangsnes
06.10.2015
En norskledet studie fra Guinea tyder på at man har lyktes med å utvikle en effektiv ebolavaksine. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Ebola har til nå ført til mer enn 11 000 dødsfall i Vest-...
Liv-Ellen Vangsnes
02.06.2015
Lindrende tiltak kan gi en bedre avslutning på livet enn livsforlengende behandling. Overbehandling kan gi redusert livskvalitet Foto: Sturlason I vår del av verden bruker vi store ressurser på...
Liv-Ellen Vangsnes
03.11.2015
Myoklonus bør ikke brukes som et prognostisk dårlig tegn etter hjertestans, viser ny studie. Myoklonus er korte, ufrivillige rykninger i muskulatur og er et vanlig tegn på nevrologisk skade etter...
Liv-Ellen Vangsnes
01.12.2015
Atrieflimmer er en uavhengig risikofaktor for død hos intensivpasienter har en ny studie fra USA vist. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Det er vist i tidligere studier at atrieflimmer er...
Liv-Ellen Vangsnes
22.09.2015
Blødning er en vanlig dødsårsak etter traumer. Transfusjonsbehandling med en høy andel plasma og blodplater har imidlertid begrenset effekt på traumeindusert koagulopati. Illustrasjonsfoto: Science...