Transfusjon, hjerteinfarkt og hjerneslag

Martine Rostadmo Om forfatteren
Artikkel

Transfusjon gir økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag etter operasjon.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Blodoverføring kan være livreddende, men er også forbundet med risiko for komplikasjoner. I en studie publisert i BMJ ble data fra flere enn 1,5 millioner pasienter som hadde gjennomgått større kirurgiske inngrep analysert retrospektivt (1). Pasienter som ble transfundert operasjonsdagen eller dagen etter, ble sammenliknet med pasienter som ikke ble transfundert. Det ble kontrollert for komorbiditet, røyking, overvekt og andre mulige konfunderende faktorer.

De som ble transfundert, hadde høyere risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag, med en oddsratio på 2,33 (95  % KI 1,90 – 2,86). Det samme gjaldt pasienter som bare fikk én enhet blod, noe som tyder på andre årsaksmekanismer enn at koagulasjonssystemet er aktivert som følge av stort blodtap. Forfatterne påpeker at biokjemiske forandringer i blodprodukter under lagring kan gi erytrocytter som lettere danner tromber og som aktiverer endotelet i karene.

– Denne studien omhandler et viktig tema, sier professor Alexander Wahba ved Klinikk for thoraxkirurgi, St. Olavs hospital. – Pasientmaterialet er meget stort, og resultatene bekrefter tidligere studier. Studien er retrospektiv og basert på administrative data, analysert med moderne statistiske metoder. Det er imidlertid et fundamentalt problem som ikke er tilstrekkelig belyst i artikkelen: Informasjon om indikasjon for transfusjon mangler. Verken hemoglobinnivå eller kliniske resonnementer er gjort rede for. Det kan tenkes pasientene som ble transfundert, ble operert av «dårligere» kirurger, hadde flere tilfeller av blodtrykksfall under operasjonen eller rett og slett var generelt skrøpeligere enn pasientene som ikke ble transfundert. Studien viser at pasienter som ble transfundert, hadde et dårligere resultat, men om dette skyldes transfusjonen i seg selv, kan bare store, randomiserte studier avklare, sier han.

Anbefalte artikler