Solid og tradisjonell lærebok i nevroanatomi

Nils Erik Gilhus Om forfatteren
Artikkel

Bjarkam, Carsten Reidies

Neuroanatomi

2. utg. 399 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2015. Pris DKK 575

ISBN 978-87-628-1206-2

Hjernen og hjernens sykdommer får en stadig viktigere rolle innen medisin. Grunnleggende kjennskap til, og forståelse av, nevroanatomi er en forutsetning for den som skal behandle og diagnostisere sykdom i hjernen og nervesystemet. Nevroforskning og nevroundervisning betinger nevroanatomisk kunnskap. Denne boken formidler nevroanatomi på en meget god måte.

Første utgave av denne danske læreboken i nevroanatomi kom for ti år siden. Den nye utgaven er vesentlig utvidet, fra 248 til 399 sider. Dette avspeiler først og fremst en bredere beskrivelse med større vekt på fysiologi og biokjemi, og også med en enda tydeligere kobling til klinisk arbeid. I tillegg er kunnskapstilfanget blitt større i løpet av disse ti årene. Omkring halvparten av innholdet utgjøres av figurer med ledsagende tekst.

Målgruppen er primært studenter, og boken bør være svært velegnet for profesjonsstudenter i medisin. Med sine utdypende forklaringer kan den også benyttes av ikke-medisinere, for eksempel som bakgrunn for egne forskningsprosjekter.

Boken har et svært tiltalende oppsett med en systematisk oppbygning i kapitler og underkapitler. Den er gjennomillustrert på en god måte. Systematikken gjør den velegnet, ikke bare som lærebok, men også som oppslagsverk når man trenger spesialisert kunnskap. Indeks er utfyllende.

Det er tre hoveddeler. Først gis i fire kapitler en oversikt over nervesystemets oppbygning, funksjon og utvikling. I de neste seks kapitlene beskriver man mer detaljert nervesystemets strukturelle oppbygging, mens man i de seks siste kapitlene tar for seg de strukturelle komponentenes funksjonelle samspill i sensoriske, motoriske, visuelle, auditoriske, autonome og limbiske systemer. Til hvert av kapitlene er det knyttet kliniske noter, hvor man gjennom eksempler viser hvordan nevroanatomi forklarer og belyser sykdom. En slik tradisjonell oppbygning medfører en god og logisk progresjon for deg som leser, samtidig som du enkelt kan slå opp. Kjøper du papirutgaven, får du tilgang til en elektronisk brukerlisens, men e-boken kan bare brukes i 48 måneder fra aktiveringstidspunktet.

Boken har mindre omfang enn det norske standardverket Sentralnervesystemet av Per Brodal. Det gjelder både format og sidetall. Denne danske boken har likeledes noe enklere illustrasjoner, og man har valgt ikke å ta med litteraturliste. Neuroanatomi fremstår dermed som en mer rendyrket lærebok for studenter, og som en praktisk oppslagsbok.

Jeg kan trygt anbefale den som en solid lærebok i nevroanatomi, og som et oppslagsverk i yrkespraksis.

Anbefalte artikler