Skritt på veien

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Haugland, Bente Storm Mowatt

  Bugge, Kari E.

  Trondsen , Marianne V.

  Familier i motbakke

  På vei mot bedre støtte til barn som pårørende. 305 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2015. Pris NOK 450

  ISBN 978-82-450-1651-2

  I januar 2010 fikk helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven bestemmelser som omhandler ivaretakelse av barn som pårørende. Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade, kan få som følge av forelderens sykdom.

  De fire redaktørene og deres 26 medforfattere er fra ulike deler av landet og har noe forskjellig faglig bakgrunn, blant annet som sykepleiere, sosialarbeidere, krisepsykologer, familieterapeut og leder for Barns Beste. De har åpenbart et genuint engasjement for å bidra til økt kunnskap og bedre tilbud til barn som pårørende.

  De 21 kapitlene er delt inn i 4 – 7 deler og dekker kunnskapsgrunnlaget, et bredt spekter av utfordringer innen feltet og modeller for tiltak. Dessverre blir det mange gjentakelser, for eksempel funn fra norske og utenlandske undersøkelser. Etter min oppfatning er det også for lite konkrete eksempler på hensiktmessige tiltak og samarbeidsmodeller. Et unntak i så måte er beskrivelsen av utfordringer og tiltak for barn og foreldre ved Tiller DPS døgnenhet i Trondheim. Selv om tilsvarende type virksomhet kan være vanskelig å gjennomføre på f.eks. en lukket akuttavdeling, kan fagprosedyrene for barn som pårørende, tilpasses den praktiske virkeligheten.

  I den andre delen, Familier med psykisk sykdom og/eller rusavhengighet, er det tre kapitler hvor fire anonyme kvinner beskriver sine opplevelser som barn: Ina og Maria som vokste opp i en familie med høyt konfliktnivå og mor som ble psykotisk, Anja som beskriver oppvekst i et hjem med alkoholmisbruk, og Benedikte som opplevde at moren fikk kreft og at faren døde akutt i hjemmet mens moren levde ytterligere noen år før hun døde av kreften.

  Disse eksemplene belyser de mange utfordringene både pasientene og barna deres står overfor i slike situasjoner, og at det er behov for bedre ferdigheter og holdninger både blant helsepersonell og i barnevern. Disse kasuistikkene kunne med fordel vært brukt som eksempler på hvordan slike problemer kunne vært taklet, basert på retningslinjer og norsk og utenlandsk forskning som boken refererer til.

  Kort sagt: en bok som gir en omfattende oversikt over «The state of the art» med mange gode intensjoner. Forhåpentligvis kan den bidra til bedre intervensjoner, klinisk samarbeid og praksis innen et viktig felt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media