Første danske lærebok i palliativ medisin

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Neergaard, Mette Asbjørn

  Larsen, Henrik

  Palliativ medicin

  En lærebog. 559 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2015. Pris DKK 475

  ISBN 978-87-628-1226-0

  Danskene har siden 2002 hatt en håndbok i palliativ medisin, i lommeutgave. I stedet for å revidere den bestemte de nye redaktørene seg for å utgi en lærebok. Boken er blitt til gjennom en nasjonal dugnad med 50 ulike forfattere. Med egen lærebok er det nå tatt enda et skritt i å fundamentere palliativ medisin som fag i Danmark.

  Boken er delt inn i de fire delene Definisjon og organisering, Personlige, psykiske og relationelle temaer, Lindring af symptomer og tilstande og Palliation i forhold til diagnose. Del 1 er svært kortfattet. Del 2 fremstår som mest interessant, med gode, relativt fyldige kapitler om bl.a. kommunikasjon, etikk og jus. I del 3 presenteres imponerende mange symptomer og tilstander ved uhelbredelig sykdom, men de fleste kapitlene er svært summariske, og noen ganske overfladiske. Kapitlet om kakeksi er lite tilpasset palliative pasienter. Del 4 er også relativt summarisk, med stor variasjon mellom bidragene. Mens kapitlene om hematologi og hjertesvikt har en klar palliativ tilnærming, har kapitlene om geriatriske pasienter og demens nærmest utelukkende søkelys på medikamentell behandling, og får ikke frem bidraget til palliativ medisin i geriatri og sykehjemsmedisin.

  Layouten er tiltalende, og forsiden er talende. Boken er oversiktlig og lettlest, med gode illustrasjoner og tekstbokser. Pasientperspektivet løftes frem ved at forfatterne systematisk legger vekt på de ulike symptomenes betydning for pasienten.

  Jeg savner imidlertid en drøfting av palliativ medisin som fag – palliativ tenkemåte, tilnærming og kultur, og hva dette faget spesifikt kan bidra med for de ulike sykdomsgruppene. Viktigheten av å gjenkjenne vendepunkter i sykdomsutviklingen er nærmest ikke beskrevet, noe som er grunnleggende for å kunne skifte hovedmålsetting fra livsforlengelse til vedlikehold av funksjon og videre til livskvalitet og lindring i siste livsfase. Muligens kommer dette stoffet i forlagets planlagte bok Den palliative indsats, som redaktørene hevder skal komplettere den foreliggende boken. Det burde likevel vært med her.

  Disse anmerkningene til tross: Boken gir en god oversikt over legens oppgaver i det palliative feltet, og det meste er relevant også for norske forhold. Med korte, oppsummerende kapitler har boken en helt annen form enn Palliasjon. Nordisk lærebok, som snart kommer i ny utgave.

  Målgruppen er leger i alle deler av helsetjenesten og medisinstudenter. Boken vil særlig være egnet som lærebok for medisinstudenter, og som en nyttig oppslagsbok for fastleger og annet helsepersonell som tar hånd om palliative pasienter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media