Nyttig om tvangslidelser hos barn og unge

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Valderhaug, Robert

  Ivarsson, Tord

  Tvangstanker og tvangshandlinger hos barn og unge

  Psykologiske og medisinske perspektiver på forståelse og behandling. 240 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 365

  ISBN 978-82-05-45353-1

  Målgruppen er fagfolk, men forfatterne håper at legfolk også kan ha nytte av boken. Robert Valderhaug er psykologspesialist og forsker tilknyttet Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Midt-Norge. Tord Ivarsson er barne- og ungdomspsykiater og forsker tilknyttet Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst-Sør. Begge har klinisk erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien, og begge deltar i et større nordisk forskningsprosjekt om barn og tvangslidelser.

  Forfatterne begrunner utgivelsen med at de bøkene om barn og unge og tvang som er utgitt på norsk de siste tiårene, har vært behandlingsmanualer. De er skeptiske til at manualer blir klinikernes eneste faglige støtte. I boken viser de tydelig hvorfor en slik utvikling er uheldig. Minst 75  % av barn og unge med tvang har komorbide tilstander, og tvangstilstander kan differensialdiagnostisk være vanskelig å skille fra bl.a. ulike angstlidelser, tics/Tourettes syndrom, høytfungerende autister og psykoser.

  Tvangslidelser blir omtalt som psykiatriens kameleon. I tillegg er holdningene i omgivelsene til barnet viktig, særlig familiens. Foreldrene velger ofte å tilrettelegge i forhold til symptomene da dette sparer både barnet og familien for stress og frustrasjon. På lengre sikt vil dette imidlertid ofte være en vedlikeholdende faktor. Diagnostikk av tvangslidelser krever derfor grundig utredning, og behandlingen må rette seg både mot psykoedukasjon og familiearbeid, i tillegg til de mer spesifikke terapeutiske teknikkene, eventuelt med tillegg av medikamentell behandling.

  Forfatterne tar i de første kapitlene opp epidemiologi, kliniske trekk og familie og samspill. Deretter følger et grundig kapittel om utredning og diagnostikk. De behandler så kunnskap og nyere teorier om hjerneorganiske prosesser som man mener har betydning for utviklingen av tvang. Til slutt tar de for seg behandling der evidensbasert kognitiv atferdsterapi (KAT) med eksponering og responsprevensjon (ERP) er integrert i et bredere perspektiv med oppbygging av behandlingsallianse, psykoedukasjon og familiearbeid. Når det gjelder konkret fremgangsmåte, henvises det til en behandlingsmanual (1) som nylig ble omtalt i Tidsskriftet (2). Det er godt belegg for at medikamentell behandling har effekt som andrelinjebehandling når kognitiv atferdsterapi alene ikke gir tilstrekkelig utbytte. Boken har også et nyttig kapittel om hvordan man skal tenke ved mangelfull behandlingsrespons.

  Boken har mest relevans for fagfolk i spesialisthelsetjenesten. Den er lettlest og oversiktlig, og egner seg både som lærebok og som oppslagsbok på skrivebordet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media