Tone Bergset Om forfatteren
Artikkel

Ulnarisnerven er en av de tre hovednervene i armen og hånden. Den kan skades (klemmes) i hele sitt forløp fra skulderen og ned til hånden. Alle har vel opplevd å få «enkemannsstøt» en eller annen gang, med utstrålende smerter mot lillefingeren etter å ha støtt borti noe med albuen. Ulnarisnerven får seg da et støt, og smerten sprer seg langs nervens forsyningsområde.

 Det er vel tvilsomt om vår glassliper i 1920-årene fikk noen erstatning for yrkesskaden (Tidsskr Nor Lægeforen 1926; 46: 15 – 16). Heldigvis for glassliperen fikk han en ny – og forhåpentligvis ikke så belastende – jobb.

En erhvervslidelse i nervus ulnaris.

Av R.M. Bergh, Jevnaker.

Ved det herværende glasverk foregaar slipningen av en del finere glasvarer paa den maate, at vedkommende glassliper maa hvile albuen paa en bordplate, mens han holder glasgjenstanden, som skal slipes, op mot slipeindretningen. Nervus ulnaris utsættes derved i albuleddet for et tryk; nerven lider derved i sin ernæring, og dens funktion hemmes, saaledes at der fremkommer en affektion, der i sin mest utprægede grad gir haanden den saakaldte «klostilling». (Se hosstaaende fotografier fra en arbeiders haand.)

Det gaar nemlig ut over mm. interossei. Disse skal bøie metakarpofalangealleddene og strække interfalangealleddene. Lammes n. ulnaris, eller lider den i sin funktion, er utførelsen av begge disse bevægelser ikke mulig. Bortfalder interosseis bevægelser, vinder antagonisterne saadan overhaand, at fingrene faar en eiendommelig stilling som er motsat den, de faar igjennem kontraktionen av interosserne. Der blir bøiestilling av interfalangealleddene, og antagonisternes indflydelse paa metakarpofalangealleddene fører efterhaanden derhen, at der indtrær en dorsalfleksion ved de siste led – en deformitet, som ikke er mulig under normale forhold. Kombinationen av bøining i interfalangealleddene og dorsalfleksionen i metakarpolfalangealleddene gir da haanden den karakteristiske stilling, som gir den en viss likhet med en fugleklo.

Hvor denne erhvervslidelse har fremtraadt, har vedkommende faat anden beskjæftigelse, og den har da gaat noget tilbake.

Anbefalte artikler